KTAMS’tan Yorgancıoğlu’na mektup…

0
161
KTAMS'tan Yorgancıoğlu'na mektup...

 

Sn. Özkan Yorgancıoğlu

KKTC Başbakanı

Lefkoşa.

Kamuda örgütlü ve yetkili olan sendikamız KTAMS kamuda üretkenliği ve verimliliği savunmakta ve bu yönde uğraş vermektedir. Ancak yapılan uygulamalar ve yasalara rağmen yapılan işler kamudaki üretkenliği ve verimi düşürmektedir. Kamuda yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi ümidiyle kamuda ve ülkemizde yaşadığımız sorunları sizinle paylaşmayı uygun görürüz.

Kamu Görevlilerine Siyaset Yasağının kaldırılmasını;

47/2010 sayılı Kamu Görevlerinin Aylık Maaş ve Ücretlerini Düzenleyen yasanın
Kaldırılmasını;

Kamuda sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi için sendikalı olmayan çalışanların protokol ile sağlanan haklardan yararlanmamasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasını;

2008 yılında değiştirilen TÜFE ana grup ağırlıklarının emek örgütlerinin de katkısı alınarak toplumun büyük bir kısmını oluşturan emekçilere göre yeniden belirlenmesini;

Kamu görevlileri yasasında açıkça belirtilmesine rağmen hizmet içi eğitimler dairelerde yapılmamaktadır. Kamuda verimlilikten bahsettiğimiz bu günlerde hizmet içi eğitimlerin yapılmamasıyla kamu çalışanları günün koşularına göre kendini geliştirememektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için biran önce dairelerde hizmet içi eğitimlere başlanmasını ;

Vardiya ve rotasyon çalışan kamu görevlilerinin ödeneklerini, çalışma işleyişini ve diğer haklarını düzenleyen tüzük biran önce çıkartılmalıdır. Bugün vardiya ve rotasyon çalışanların izin hakları ve hastalık raporları düzenli mesai çalışan iş yerlerine göre düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu görevlileri yasasında ki düzenli mesai çalışan yerlere yönelik düzenlemenin, düzensiz mesai çalışan yerlere uygulanması, düzensiz mesai usulü ile çalışan dairelerde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Şöyle ki farklı dairelerde müdür ve amirler bu konuyu farklı yorumlamakta haliyle yorum farklılığından dolayı uygulamada farklılıklar ortaya çıkmakta ve kamuda bu konuda bir yeknesaklık sağlanamamaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar mağdur olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması son derece basit olmasına karşın bu güne kadar yaptığımız tüm uyarılara rağmen hiç bir olumlu adım hükümetler tarafından atılmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak kamu görevlileri yasasında da yeri olan tüzüğün biran önce çıkarılarak bu sorunun çözümlenmesini;

On call ödeneğinde de yukarıdaki konuda olduğu gibi, kamu çalışanları arasında farklı uygulamalar yapılmakta, bu da kamu çalışanlarının verimliliğini azaltmakta, motivasyonunu düşürmektedir. Bazı dairelerde on call ödeneği verilirken (Sağlık) bazı dairelerde bu ödenek verilmemektedir (Sivil Havacılık, Cezaevi). Kamunun bütünlüğü ve devamlılığı göz önüne alındığı zaman bu durum çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmakta ve çalışanları olumsuz etkilemektedir. Hiç kimsenin angarya çalıştırılamayacağı gerçeğinden hareketle bu konuda geneli kapsayacak bir düzenleme yapılmasını;

2008 yılında Sosyal Güvenlik Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Kamu Görevlilerinden de artık İhtiyat Sandığı kesintisi yapılmakta olup bu çerçevede İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunun oluşumunda yeni iştirak sahibi çalışan temsilcilerinin de yer alması yönünde yasa çalışması yapılmasını;

Kamu-Net’in ivedi olarak hayata geçirilmesi. Özellikle merkezi işlem yapan (Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi, Muhaceret Dairesi, Tarım Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi v.b.) Bilgisayar ve internet sistemi altyapılarının tamamlanıp ortak bilgi işlem ağına geçilmesi. Buna bağlı olarak örneğin çalışma dairesinin beyana dayalı işsizlik belgesi verilmesinin engellenmesi, Sosyal Hizmetler Dairesinin beyana bağlı olarak dar gelirli sağlık kartı vermesinin engellenmesi v.s. Yani devlette bürokratik işlemler yerine hızlı ve kaliteli hizmete geçilmesinin teşvik edilmesini;

Kamuda istihdam edilen eski KTHY çalışanlarının KTHY’de çalıştıkları yıllarına karşılık barem içi ilerlemeleri yasada öngörülmesine rağmen maalesef uygulama farklı olmuş ve çalışanlar mağduriyet yaşamıştır. Eski KTHY çalışanlarına yasal hakları olan KTHY’de çalıştıkları her yıla karşılık bir barem içi artışları biran önce verilmelidir. Ayrıca KTHY çalışanlarının alacaklarına yönelik kaynak yaratılması için bir an önce Fon Yasası hazırlanmalı ve çalışanların alacaklarına yönelik bütçede yer verilmesini;

Genel bir araştırma yapılıp ihtiyaç fazlası olan RHA plakalı araçların ihtiyaç duyulan dairelere aktarılmasını;
Devlet Dairesi Binalarının tek mesai sistemine uygun binalar haline dönüştürülerek mutfak ve yemek odaları yapılması ve engellilere uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasını;

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına bağlı Merkezi Cezaevi çalışanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen yasanın meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada alınan erken seçim kararı nedeni ile yasa çalışması kadük olmuştur. Biran önce bu yasanın meclisten geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını ve Cezaevinde personel sayısının yetersiz oluşundan dolayı vardiyalarda ve Cezaevinin güvenliğinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli personelin istihdam edilmesini;

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi Teknisyen Kadrosunda, çalışan Kamu görevlisi sayısının teşkilat yasasında belirtilen sayıdan fazla olması nedeni ile derece terfilerinde mağduriyet yaşanmaktadır. Bu çerçevede bir önceki hükümet döneminde Tapu Dairesinde yapıldığı gibi Şehir Planlama Dairesi’nde teşkilat yasası değişikliği yapılarak kadro artırımına gidilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Çocuk Yuvasında, Geçici Personel olarak çalışanlar çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılmakta ve ek mesai ödeneği alamamaktadır. Yasalara göre ek mesai çalışan herkes başka şekle dönüştürülmeden ek çalışma saatleri saat başı ücretine göre ödenmelidir. Bu yönde gerekli idari işlemin biran önce yapılmasını;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesinde çalıştırılan geçiciler yasal olmadığı halde çalışma hayatıyla ilgili denetimlere çıkartılmakta ve bu denetimlerde tuttukları tutanaklar ile ilgili mahkemelerde tanıklık etmektedir. Bu durum bir tür hukuksuz işlem doğurmaktadır. Çünkü yaptıkları görev asıl ve sürekli kadrodaki bir kişinin yapması gereken görevdir. Bu hukuksuz işlem sonucunda yapılan raporlar da geçersiz olmaktadır. Bu kamunun genel bir sorunudur. Sorunun köklü çözümü için tüm bakanlıklarda ihtiyaç duyulan kadroların münhal ilan edilip Kamu Hizmeti Komisyonunca doldurulmasını;

Geçici Hükümet döneminde Dışişleri Eski Bakanı Sn. Kutlay Erk döneminde hazırlanan ve Sendikalar ile Bakanlığın ortaklaştığı ve Bakanlar Kuruluna sunulan “Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün” biran önce yürürlüğe konulmasını;

UBP Hükümeti yetkililerince alınan karar doğrultusunda yasalara aykırı bir şekilde, Toprak Ürünleri Kurumu’nda memur statüsünde çalışanların maaşlarından geriye dönük kesinti yapılmakta olup bu yasa dışı uygulamanın biran önce son bulmasını;

Dairelerinde nakit tahsilat işlemi yapıp diğer dairelerden farklı olarak vezne tahsisatı almayan kamu görevlilerine de vezne tahsisatı verilmesi için yasal düzenleme yapılmasını;

İhtiyat Sandığı Yasasında yapılan değişiklik nedeniyle Şubat 2012 tarihinden itibaren, kamuda çalışan İşçi ve Memurun İhtiyat Sandığı’na ödediği prim oranlarında, memur statüsünde çalışanlar aleyhine eşitsizlik doğmuştur. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli yasal çalışmanın yapılmasını;

Özürlüler Yasası kapsamında ve Geçici Memur statüsünde istihdam edilen personele, başarılı olarak bitirdiği yüksek öğrenimdeki her yılına karşılık barem içi artış verilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını;

Kamu Görevlileri Yasasının 58/4 B maddesine göre kadro fazlası olarak derece terfisi alanların bulundukları derecenin asıl kadrolarına müracaat edebilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını;
Özelde Sosyal Sigortalar Yasasına tabi çalışıp, Kamu Hizmeti Komisyonunca yapılan sınavda başarılı olup, Kamuya atanması nedeni ile Sosyal Güvenlik Yasasına dahil olan ve iki sosyal güvenlik sistemi arasındaki yasal boşluktan dolayı yaşanan mağduriyetlerin çözülmesine yönelik gerekli yasal düzenleme yapılmasını ;(Ör: Evlilik Yardımı vb.)

Geçici Memur statüsünün Kamu Görevlileri Yasasından kaldırılmasını, mevcut Geçici Memurlara iş güvencesi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilen ilk atama sınavlarında, Geçici ve sözleşmeli memurlara çalıştıkları her yıllarına karşılık artı puan verilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını talep ederiz.

Tüm yukarıda sıraladığımız konuların çözümü etkin ve verimli kamu yönetimi için önem arz etmektedir.

Ahmet Kaptan
Başkan