HÜKÜMET PROGRAMI–Tam Metin

0
1009
HÜKÜMET PROGRAMI--Tam Metin

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu,  CTP/BG-DP-UG koalisyon hükümetinin programını mecliste okudu.

Program 10.20 -11.30 saatleri arasında Başbakan ve CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu; 11.30- 12.30 saatleri arasında da DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş tarafından okundu.

Okuma işlemi tamamlandıktan sonra, Meclis Başkanı Sibel Siber, programla ilgili genel görüşmenin 9 Eylül Pazartesi günü yapılacağını söyledi.
Hükümet Programı’nın genel görüşmesinin tamamlanmasının ardından, 1 tam gün sonra ise güven oylamasına gidilecek

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmaların derhal başlatılacağını dile getirerek, Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişikliklerin Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürüleceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP/BG-DP/ UG Koalisyon Hükümeti’nin programını okuyan Yorgancıoğlu, diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81’inci ve 162’nci maddeleriyle ilgili değişikliklerin hükümet tarafından Haziran 2014’te referanduma sunulacağı bilgisini verdi.

KKTC’de 28 Temmuz erken genel seçiminin ardından 30 Ağustos’ta kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG-DP-UG) Koalisyon Hükümeti, “temel vizyonunu sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmak” olarak belirledİ.

 

TAM METİN

 

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ BİRLEŞİK GÜÇLER

DEMOKRAT PARTİ ULUSAL GÜÇLER
KOALİSYON HÜKÜMETİ

 

HÜKÜMET PROGRAMI

 

 

6 EYLÜL 2013

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

28 Temmuz Erken Genel Seçimleri ile birlikte Kıbrıs Türk Halkı’nın siyasi iradesi yeniden şekillenmiş ve bu irade doğrultusunda yeni bir parlamento aritmetiği oluşmuştur. Seçim sürecinde tüm partilerin tespit etmiş olduğu üzere ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, demokratik, ekonomik ve sosyal sıkıntıların ancak bu alanlarda hayata geçirilecek köklü reformlarla aşılabileceği bilinmektedir.  Söz konusu köklü reformların iç dinamiklerimizin yol göstericiliğinde, kolektif bir bilinçle ve katılımcı, demokratik süreçler sonucunda hayata geçirilmesi toplumumuzun hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Köklü reformlar eliyle toplumumuza yaraşır, çağın gereklerine cevap verebilecek bir yapılanmaya gidilirken uluslararası pozitif ilişkilerin de bu sürece katacağı ivme göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü öngören müzakereleri destekleyen yaklaşıma bağlı olarak Kıbrıslı Rumlarla, gerek Avrupa Birliği ile gerekse de Türkiye ve tüm diğer ülkelerle ilişkilerimizde yapıcı, sorunları derinleştiren değil eşitlik ve saygı çerçevesinde sağlıklı ilişkiler kurulmasını gözeten bir yaklaşım halkımızın öncelikli tercihi olmuştur.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimizin TEMEL VİZYON’u, sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmaktır.
Hükümetimiz, nüfus, sosyal kimlik ve çevrenin korunarak niteliklerinin gelişmesine katkı sağlayıp toplumsal varlığı geliştiren; toplumda farklı kimlik ve yaşam tarzlarına saygı duyan bir anlayışla görev yürütecektir.
Sosyal devlet anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle, vatandaşlar arasında gelir uçurumunu yaratmayacak uygulamalarla, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü temellerinde, yerelde özne olup küresel düzeyde etkin olmayı başarmak adına toplumsal kaynaklarımızın yaşamın her alanında etkin ve verimli kullanımı konusunda düzenleyici ve denetleyici olacak bir devlet yönetimini hedeflemekteyiz.
Kamu hizmetlerinin halka verimlilik ve üretkenlik temelinde sunulmasını öngören, üst seviyede katma değer yaratacak biçimde istihdam yapısını geliştiren, cari harcamaların azami düzeyde yerel kaynaklarla karşılanacağı, ekonomik ve sosyal yaşam programlarını gerçekleştiren bir kamu yönetimini hayata geçireceğiz.
Oluşturacağımız sürdürülebilir nitelikli toplumsal yapı sayesinde ekonomide rekabete açık  girişimciliğin önemli rol oynamasını, çalışma yaşamında iş güvencesi ve sendikal haklar dâhil tüm alanlarda ileri yaşam kalitesine ulaşmayı öngörmekteyiz. Böylesi güçlü bir yapının aynı zamanda Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ve barışa hizmet edeceğine inanmaktayız.
Bu toplumsal vizyon için çalışırken, sürdürülebilirlik, adalet, rekabetçilik, insan merkezlilik, ekolojik duyarlılık, eşitlikçilik ve özgürlükçülük yedi temel ilkemiz olacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ bağlamında kısa vadede şu ilke ve hedefleri hayata geçirecektir:
1. Anayasa’nın 1. maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri hakiki anlamıyla hayata geçirilecek ve uygulanacaktır.
2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi hükümetimizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmektedir.
3. Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.
4. TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktır.
5. Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.
6. Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.
7. Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır.
8. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir. Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürülecektir. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler hükümetimizce Haziran 2014’te referanduma sunulacak, bu konudaki çalışmalar Haziran 2014’ten sonra da sürdürülecek ve Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişikliklerin yapılması için çaba sarf edilecektir:
a. Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.
b. Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.
c. Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.
d. Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.
e. Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.
f. Memurların siyaset yasağının kaldırılması.
g. Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.
h. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.
i. Geçici 10. maddenin kaldırılması
9. Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.
10. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.
11. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.
12. Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.
13. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.
14. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.
15. İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.
16. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.
17. Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.
18. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.
19. Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.
20. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.
21. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.
22. İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir.
23. Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER’e büyük önem atfetmektedir. Mali Yardım Tüzüğü’nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile aramızda serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gerekenler yapılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulması gözetilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemsemekteyiz.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, KAMU YÖNETİMİ’nin etkinliğini artırma hedefiyle AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI arasında bir bağ kurmakta ve bu çerçevede bir çalışma yaklaşımını benimsemektedir.  
Hükümetimizin temel hedeflerinden biri olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve halkımıza sunulan hizmetlerin AB standartlarına yükseltilebilmesi yönünde Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin AB uyum sürecindeki etkinliği artırılacaktır.
AB’ye yasal uyum ve kamu yönetiminin idari kapasitesinin artırılması yönünde sürdürülen çalışmalar, Müktesebata Uyum Programı çerçevesinde yürütülecektir. Bu bağlamda, 2008 yılında hazırlanan Müktesebata Uyum Programı yeniden güncellenecek ve içeriğindeki önemli ekonomik ve sosyal konular, hükümet programında yer alan öncelikler ile daha iyi eşgüdüm sağlanacak şekilde yeniden takvimlendirilecektir.
AB’ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.  Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecektir. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır.
Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecektir. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir.
AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır.
Reform Yönetim Grubu, ilgili bakanlıkların katılımıyla öncelikli olarak istatistik, tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve malların serbest dolaşımı, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hakları, rekabet politikaları, kamu ihale, kara para aklanması ile mücadele, sigortacılık, mali disiplinin sağlanması, yol güvenliği, trafik eğitimi, kaza kara noktalarının belirlenmesi, periyodik araç muayeneleri, sürüş ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyum, Telekomünikasyon Dairesi’nin özerkleştirilmesi, sosyal politikalar ve istihdam, tarım ve kırsal kalkınma ile gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile çevre konularında AB’ye uyum çalışmalarını koordine edecektir.
Hükümetimiz, kamunun etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla aşağıdaki çalışmaları ivedilikle hayata geçirecektir:
1. Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan “İstatistik” başlığının gereği yerine getirilecektir. Sürdürülebilir ekonomik politikaların oluşturulmasında ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, sağlıklı ve güvenilir istatistiki verilerin üretilmesi temel rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle, ülkemizdeki istatistik hizmetlerinin AB ve uluslararası normlar çerçevesinde güncel, geçerli ve güvenilir veriler üretebilir hale getirilebilmesi için bağımsız bir İstatistik Kurumu oluşturulacaktır. Bu bağlamda, AB’ye uyumlu İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Taslağı ivedilikle gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulacaktır.
2. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecektir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecektir.
3. Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.
4. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.
5. Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecektir.
6. Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecektir.
7. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.
8. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. Uzun süreden beridir geçici statüsünde çalışanların durumları gözden geçirilerek gereken tedbirler alınacaktır.
9. Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için özel bir çalışma komitesi kurulacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz KIBRIS SORUNU ve tüm DIŞ POLİTİKA faaliyetlerinde proaktif bir siyaset izleyecektir.
Hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, tarihsel süreç içerisinde geliştirilen politikalar çerçevesinde tüm muhataplarımızla yapıcı bir yaklaşımla yürütmeyi hedef alacaktır.
Hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dünya ile bütünleşmeye yönelik bir siyaset izleyecektir. 
Kıbrıs sorununun makul bir süre içinde sürdürülebilir kapsamlı bir çözümle neticelendirilmesini öncelikli hedef olarak gören hükümetimiz, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yürütülen müzakere sürecine destek veren yapıcı ve üretken bir politika izleyerek, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm hedefine ulaşılması için üzerine düşeni yapacaktır.
Evrensel devamlılık ilkesinden hareketle, çözüm hedefi ile ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını destekleyen Hükümetimiz önümüzdeki dönemde kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin başlaması yönünde uzlaşı temelinde atılacak adımlar ve müzakere sürecinde izlenecek tutuma ilişkin olarak tarafların bugüne kadar mutabık kaldıkları unsurlar ve çerçeveye destek verecektir.
Kapsamlı çözüm müzakerelerinde izlenen politikalarla ilgili Türkiye ile yakın istişare içinde olacak olan Hükümetimiz Kıbrıs Türk Halkı’nın eşit egemenliğini, siyasi eşitliğini, garantilerin devamını içeren federal bir anlaşmaya varılması doğrultusunda etkin bir politika izleyecektir.
Sonsuza dek süremeyeceği açık olan müzakere sürecinin tüm çaba ve iyi niyetimiz hilafına olumlu bir sonuca ulaşamaması durumunda, uluslararası camianın Ada’daki her iki tarafla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğine inanan Hükümetimiz Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesi yönünde tüm imkânları seferber edecektir.
Hükümetimiz ana hedefimiz olan kapsamlı çözüme ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar başta olmak üzere, her durumda Kıbrıs Tük halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi ve kendisine uygulanan uluslar arası tecride bir an evvel son verilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütecek ve bu bağlamda gerek yurt dışında gerekse de ülke içinde yabancı ülke ve kurum temsilcileri ile yoğun temaslar içerisinde olacaktır.
Yurt dışında, Kıbrıslı Türklerin haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler artarak devam edecek ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir. 
Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin ivedilikle başlatılması ve sonuç odaklı bir prensiple yürütülmesine ilişkin görüşlerimizin ilgili tüm taraflara aktarılmasını teminen Kıbrıs sorunu ile yakından ilgilenen uluslararası aktörlerin Ada’daki temsilcileriyle düzenli temas ve istişarelere öncelik verilecektir.
Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılması dış politikamızın temel unsurlarından biri olacaktır. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Bunun yanında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) başta olmak üzere Avrupa Konseyi nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve her iki uluslararası örgüte üye ülkelerle temas, işbirliği ve diyaloğun daha da artırılması hükümetimizin önümüzdeki dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan uluslararası kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için oluşturulan somut projelerin önümüzdeki dönemde ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanacak, bu çerçevede ülkemizin ev sahipliğinde bir dizi etkinlikler düzenlenmesi için gerekli çalışmalara ivme kazandırılacaktır. Ayrıca, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki etkinliğimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.
İzlemeyi öngördüğümüz proaktif siyaset ve halkımız üzerindeki kısıtlamaların kalkması bağlamında Türkî Cumhuriyetler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

KKTC KAMU MALİYESİ’nin gelirlerini artırma kabiliyeti ve bu gelirlerin özellikle dolaysız vergiler yönünde geliştirilmesine yönelik çok ciddi kronikleşmiş sorunları bulunmaktadır. Kamu finansman ihtiyacının sağlanmasında dolaylı vergiler ve FİF gelirlerine ağırlık verilmektedir. Dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kaynaklar ekonomide kronikleşen bir yapının oluşmasına ve kişilerin alımını yaptığı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artışına neden olmuş, bunun sonucu olarak geliri azalan kesimlerin mal ve hizmet taleplerini azaltmalarına neden olmuştur. Geliri azalan işletmeler ise kısmen kayıt dışına çıkma, kısmen işçi çıkarma, kısmen çalışanlarının ücretlerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu döngü kamunun gelirlerinin geliştirilmesini de önlemiştir. Kamu maliyesinin kronikleşmiş sorunları nedeniyle özellikle kazançlar üzerinden gelir elde etme kabiliyeti tıkanmıştır. Kronikleşmiş diğer bir ciddi sorun ise bütçe büyüklüğünün %80 ile %90 aralığında gerçekleşen personel ve transfer harcamalarıdır.  Bunu oransal olarak azaltmanın tek yolu bütçenin gelirler kısmını büyütmek ve giderler kısmında yeni mükellefiyetler getirmemektir. 
Bizden önceki Hükümet kamu maliyesinin gelir/giderini ve bunların detaylarını haftalık sürelerle kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu veriler, ülkemizde bu konuları yakından takip eden tüm çevreler tarafından bilinen kronikleşmiş sorunlarımızın göstergeleridir. Hükümetimiz döneminde de şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamu maliyesinin gelir/gider durumuna yönelik haftalık olarak kamuoyunun bilgisine getirilen verilerin paylaşımı geliştirilerek sürdürülecektir.
Hükümetimiz vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmalar yapacaktır. Bu amaca yönelik olarak, bütçe gelirlerinin azalmasına, haksız rekabete, gelir dağılımının bozulmasına, firmaların ölçek büyütmesinin engellenmesine ve sonuçta ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile toplumsal refahının gelişmesine engel olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele Hükümetimizin esas alacağı politikalar içerisindedir.
Hükümet olarak katılaşmış giderlerimizi azaltma yönünde hareket etme imkânımızın kısıtlı olduğunun bilincindeyiz, ancak zor koşullar altında kamu maliyesi tarafından elde edilen gelirlerin savurganlık içermeyecek çerçevede harcanması için gereken özen şeffaflık ilkesi ön planda tutularak gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, özellikle dolaysız vergiler üzerinden alınan gelirlerin artırılabilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.  Bunu icraatta hayata geçirebilmek için etkin ve güçlü bir vergi denetimi yapılması ve bu denetimleri yapacak olan insan kaynağının nitelikli kişilerden oluşması gerektiğinin, ayrıca bunu yaparken teknolojinin olanaklarından yararlanma noktasında mevcut imkânlar çerçevesinde üst sınırları zorlamamız gerektiğinin bilincinde olarak gereken azami gayret gösterilecektir. 
Gerçek ve tüzel kişilerin KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkânları kullanılacaktır. Bunun yapılması, kamu gelirlerinin otomatik olarak nitelikli dolaysız vergi gelirleri ile ilk etapta küçük adımlarla orta vadede ise sistemin oturmasıyla sürekli gelir artışlarını sağlayacaktır.
Hükümetimizin kamu maliyesinde, gerek gider gerekse gelirler açısından ana hedefi kamu kaynaklarımızı kullanırken insanı merkezine alan, toplumsal refahı artırmayı ve geliri daha adil dağıtmayı hedefleyen bir vergilendirme yapısını oluşturmaktır.
Vergide kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde vergi mevzuatı güncellenip basitleştirilecek, vergi tabanı genişletilecek buna paralel olarak yükümlüler üzerindeki vergi yükü azaltılacaktır.
Bağımsız Vergi İtiraz Komisyonu oluşturularak vergideki itirazların süratle çözümüne gidilecek ve vergide adalet sağlanacaktır.
Bütçe uygulamalarında tasarruf esas alınacak ve bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyecektir. Kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikaya yer verilmeden mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin, verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını gerçekleştirmek esas hedef olacaktır. Bu anlamda tasarruf ilkesiyle hareket ederek zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmayacaktır. Ayrıca, Devlet kaynaklarının kullanımı bütünlük ve şeffaflık prensipleri içerisinde sürdürülecektir. Bu bağlamda, bütçe disiplininden uzaklaşan uygulamalar ile harcamalarda keyfiliğin önlenmesi hedeflenip bu yaklaşım doğrultusundaki çalışmalara hız verilecektir.
Temel hedef Bütçe politikasında gelir gider dengesinin kurulmasıdır. Bu çerçevede mali disiplini sağlayan, harcamalarda verimliliği temel alan, kamu açıklarını kontrol ederek azaltan ve bütçe birliği anlayışına uygun bir maliye politikası izlenecektir. Bu bağlamda, kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürülecektir.
Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde “Maliyenin Seyir Defteri” ile uygulamaya konan, vatandaştan alınan her kuruş verginin nerelerde harcandığının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda her hafta halkla paylaşılmasına devam edilecektir.
Kamuoyuna daha etkin hizmet verebilmek amacıyla uygulamaya konulan “ALO MALİYE 124”, ayrıca Maliye Bakanlığı web sitesinden de “Biz Size Ulaşalım” başlığı altında mail ortamından da şikâyet, öneri ve taleplerin alınarak değerlendirilmesi uygulaması aktif hale getirilerek sürdürülecektir.
Bütçe disiplininin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’na bütün önergeler "Mali Etki Değerlendirme Formu" ile sunulacak ve Hükümetin bütçeyi düzenli biçimde kontrol edebilmesi sağlanacaktır.
Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır.
Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılacak ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai harcamaları asgariye çekilecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır.
Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemleri geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır.
Harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesi iyileştirilecektir. Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolü sağlanacaktır.
Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamu gelirlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için Gelir ve Vergi Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Otomasyon Projesi’ne hız verilecektir. Bu sayede, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede çok etkin bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.
Kamu kesimi finansman açığının bir süreç içerisinde kapatılmasını sağlayacak gelir ve harcama uygulamaları hayata geçirilecektir.
Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve  sistemin oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.
Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır.
Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırılması amacıyla; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kira Stopaj Beyannameleri ile Sürüş Ehliyetleri Başvuru Formu Türkçe olarak, ayrıca Kira Stopaj Beyannamesi ile Ehliyet Başvuru Formları da İngilizce olarak elektronik ortamda hazırlanmış, bilgisayarda doldurulup muhafaza edilebilme ve çıktı alınarak ıslak imza ile kullanılması imkânı getirilmek üzere Maliye Bakanlığı www.kktcmaliye.com web sitesinde yerini almıştır. Kullanımda olan diğer formların da bilgisayar ortamında paylaşılarak vatandaşın hayatının kolaylaştırılması süreçleri sürdürülecektir.
Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hayata geçirilerek uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak, muhasebe mesleği yetkisinin işleyişine yönelik kriterler uluslararası ilkelere göre düzenlenecektir.
Vergi ve Gümrük düzenlemeleri  bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir, etkin bir yönetim ve denetim gücüne sahip, verimli, adil ve teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir yapı oluşturulacaktır.
Gümrük ve Vergi işlemlerinde e-devlet projesinin tamamlanmasıyla birlikte halka yerinden hizmet verilmeye başlanacak, bürokrasi azaltılacak, vatandaşın hayatı kolaylaştırılacaktır.
Kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Ekonomik koordinasyon için gerekli önlemler alınacak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin ekonomi yönetim sürecine dâhil olacağı yapılar yaygınlaştırılacak ve etkin olarak çalıştırılacaktır.
Yerel kaynaklar artırılacak; çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki belli kesimler aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Bloke edilmiş yabancı sermaye mükellefiyetlerinin KKTC’de belli süre içerisinde mal ve hizmete dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır.
Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır.
Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir.
Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Kayıt dışı ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için yürürlüğe konulan "Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı" hassasiyet ile uygulamaları hayata geçirilecektir. 
Eylem Planı kapsamında;  kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Kayıtlı yaşama geçişi kolaylaştırmak üzere teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, işlem sayısı ve süreleri azaltılacak, beyanname, ihbarname, bildirim ve formlar basitleştirilecektir. Teşvik imkânları sağlayan yasalarda, bir yandan ekonominin önünü açıcı düzenlemeler yapılırken diğer yandan kayıt dışılığa yönlendiren unsurlar dikkate alınarak gerekli değişiklikler hayata geçirilecektir.
Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımı sağlanacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatı tamamlanarak düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Merkez Bankası aracılığıyla devlet hazinesinin yatırım, geliştirme projeleri vb. kullanım amacı belirlenmiş borçlanma için tahvil ve bono yollarını kullanması sağlanacaktır.
Devletle, işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Finansal enstrüman ve faiz sistemi KKTC Merkez Bankası bünyesinde geliştirilecek, bankaların takipteki alacaklarının tahsilâtının hızlandırılmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Bilanço sisteminin finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirilmesini sağlamak üzere, işletmelerin sermayelerinin artırımını ve şeffaf bilanço tutmalarını sağlayacak politikalar ve teşvik unsurları uygulamaya konacaktır.
Her tür yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasalar,  yapısal düzenlemeler ile sonuç alıcı uygulamalar hayata geçirilecek, kamu kurumlarında yolsuzluğu önleyecek iç politikalar ile etik kurallar uygulamaya konacaktır.
KKTC Merkez Bankası ile birlikte kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesine yönelik düzenlenmeler hayata geçirilecek, KKTC Merkez Bankası’nın uzaktan ve yerinde müdahale ve denetim yapabilmesi için etkinliği artırılacak, Merkez Bankası finansal piyasaların sağlıklı işleyişini denetleyerek yön verecek teknik ve likit kaynaklarla donatılarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşturulacaktır.
Kamu bankaları kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarılacaktır.
KKTC’de gerçekleşecek olan büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak katılmaları teşvik edilecek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak, tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat düzenlemelerine gidilecektir.
KIB-TEK ve Telekomünikasyon İdaresi gibi stratejik kurumlar özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmaları sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Maliye Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kamu İhale” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Kamu ihalelerinin devlet bütçesinde süreklilik arz eden etkin bir tasarruf unsuru teşkil etmesi ve ihale süreçlerinin öncesi ve sonrasında hesap verebilirliğin sağlanması için AB ihale uygulamaları ile örtüşen çağdaş bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girecektir.
2. Merkezi İhale Komisyonu’nun kurumsallaşması ve AB’ye uyumlu Kamu İhale Yasası’nın siyasi erkten bağımsız bir yapılanmaya sahip bir ihale komisyonu tarafından uygulanması amacıyla Merkezi İhale Komisyonu Yasası yürürlüğe konacaktır.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kara Para Aklanması ile Mücadele” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:
1. Ülkemizin siyasi ve ekonomik itibarını uluslararası toplum nezdinde zedeleyebilecek her türlü riske  karşı mücadele verilmesi ve olası kara para giriş ve çıkışlarının ülke finans sistemine yapacağı olumsuz etkiden ve yaratacağı dengesiz ortamdan uzak tutulması amacıyla 2008 yılında yürürlüğe konan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası, revize edilen yeni AB mevzuatı ve güncellenen uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sigortacılık” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:
1. Sigortacılık sektörünün AB standartlarına yükseltilebilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin sağlanması için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu mevzuatın etkin uygulanması ve sektörün denetlenmesi için bağımsız davranacak uzman kadrodan oluşan bir kurumsal yapılanmaya gidilecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Mali Disiplinin Sağlanması” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Uzun vadeli stratejik planlarla ekonomiyi yönetmek ve mali disiplini sağlamak adına, bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlayacak olan AB Müktesebatı ile uyumlu Kamu Maliye Yönetimi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.
2. Hükümet tarafından gerçekleştirilen harcamaların denetiminin AB müktesebatı standartlarında ve şeffaflık, verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik gibi sağlam mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak Kamu İç Mali Kontrol Yasası yürürlüğe konacaktır.
3. Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, altı ay içinde Meclis’ten geçirilecek yasayla yeniden yapılandırılacak NÜFUS VE VATANDAŞLIK MEKANİZMASI’nın, keyfilik ve siyasi müdahalelerden arındırılmasını ve toplumun temel karakterini bozmayacak bir yaklaşım ile objektif, şeffaf ve adaletli esaslarla yeniden düzenlenmesini sağlayacaktır.
Yeni vatandaşlık mekanizması ile a) Doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl için kota belirlenmesini, b) Evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilmesini, c) Beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınmasını, d) Başvuruların en eski tarihte gelenden başlayarak en yeni tarihte gelene doğru sırayla değerlendirilmesini, e) Özel durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir yapının oluşturulmasını, f) Yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmamasını, g) KKTC’de doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini burada yapmış kişilere, 18 yaşını geçmeleri durumunda, vatandaşlık konusunda, kota çerçevesinde, öncelik hakkı verilmesini, h) Yabancı yatırımcılara yasada belirlenen objektif ve ayrıntılı düzenlemeler çerçevesinde ikamet hakkı verilmesini, i) Bölünmüş ailelerin bütünleştirilmesi için yeni vatandaşlık hakkı yaratmamak koşuluyla çalışma başlatılmasını sağlayacağız.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Temel vizyonumuza ulaşabilmek için İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI bünyesinde hayata geçireceğimiz diğer başlıca reformlar şunlar olacaktır:
Bilgi ve belge yönetimi açısından sağlıklı iletişimin sağlanması e-evrak sistemine geçilmesi, vatandaşın evraklarını çevrimiçi takip edebilmesi ve vatandaşa en kısa sürede cevap verilebilmesi için bütün dairelerimizde Arşiv Otomasyon Projesi’ne geçilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası kapsamında hizmet veren Kaymakamlıkların, vermiş olduğu hizmetlerin elektronik ortamda halkın hizmetine sunulması amacıyla “e-kaymakamlık” projesinin hayata geçirilmesi ve hizmet alıcıların bürokratik prosedürlere takılmadan,  hizmet alabilmesi sağlanacaktır.
Sınır kapılarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından öngörülen standartlarda geçiş sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda hava, deniz, kara kapılarına çipli pasaport ve çipli kimlik geçiş sistemlerinin kurulması hedeflenmektedir.
Köylerimizin kimlik kazanması, köyde yaşayan vatandaşların sosyal-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, köylerimizin mimari yönden dönüştürülmesi, köy meydanı, sokakları ve köylerin mekânsal iyileştirilmesi amacıyla Köy Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin geliştirilmesi ve ilgili belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte uygulanması hedeflenmektedir.
51/95 sayılı Belediyeler Yasası günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenerek yerinden yönetimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirip yerel yönetimleri yönetsel olarak güçlendirip mali yönden etkin ve hesap verebilir olmalarını sağlayacağız.
Güngör Düzenli Depolama Alanı’na yapılacak olan ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisinin kurulması, ülke genelindeki Belediyelere ait çöplüklerin kapatılması, rehabilitasyonu ve transfer istasyonlarının yapımına yönelik AB ile sürdürülen çalışmalar, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ile hayata geçirilecektir.
Muhaceret Dairesi’nin uyguladığı mevzuatın günümüz koşullarında yaşanan sıkıntıları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.
7/2000 sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’ndan ötürü İnsan hakları kuruluşları tarafından insan ticareti konusunda birçok eleştiri alınmaktadır. Özellikle ABD tarafından her yıl yayımlanan ve tüm dünya ülkelerini kapsayan İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz insan haklarını en çok ihlal eden ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Hükümetimiz, söz konusu yasayı insan haklarına saygı temelinde yeniden düzenleyecektir.
Yabancıların gayrimenkul alım satımıyla ilgili yürürlükte bulunan 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası günümüz koşullarına uyarlanarak işlemlerin hızlandırılması sağlanacaktır.
Merkezi Cezaevi’nin yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların kaldırılmasında en büyük çıkış noktası olacak olan yeni ve çağdaş bir cezaevi yapılması çalışmalarına ivedilikle hız verilecektir.
Adrese dayalı nüfus tespiti için KKTC (E-Nüfus) Elektronik Nüfus Kayıt Sistemi’ne ivedi olarak geçilmesi hedeflenmektedir.
Şehit Çocukları Arsaları ve Kırsal Kesim Arsaları’nın alt yapı çalışmaları ivedilikle ele alınacaktır.
Ülkenin genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde ve nüfus hareketlerine bağlı olarak ekonomik gelişmeye, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, doğal ve kültürel mirasın korunmasına,  teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlara yön verecek Ülkesel Fiziki Plan taslağının ivedilikle son şeklini alması sağlanacaktır.
Ülkesel Fiziki Plan’a uygun olarak bir program çerçevesinde aşamalı şekilde İmar Planları ve Çevre Planları hazırlanıp, var olanlar gözden geçirilip tüm ülkeyi planlama altına alma çalışmaları yapılacaktır.
Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde Şehir Planlama Dairesi’nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanarak yürürlüğe konması sağlanacaktır.
KKTC’deki tüm Tapu ve Kadastro Dairesi birimlerinde otomasyona geçilmesi, yani tapu kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılıp, işlemlerin sürat kazanması için bilgisayarda işlem yapılması ve 1925 yılında yapılan tapu haritalarının yenilenmesi ve sayısallaştırılması projesinin süratle tamamlanarak hayata geçmesi sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA için çalışacaktır. Bu kapsamda gerek reel sektör uygulamalarıyla gerekse sosyal alanlarda yürütülecek projelerle toplumumuzun 21. yüzyıl koşullarına adaptasyonunu öngörmekteyiz.
KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2013-2015 Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün KKTC ekonomisinin canlandırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi için çalışma yürütülecektir.
Rekabet Kurulu ile ilgili mevzuat değiştirilerek kurumun özerkliği ve işlevselliği güvence altına alınacaktır.
Özelleştirme Yasası gözden geçirilecek, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenlenecektir.
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Ercan, AKSA, KTHY ve DAİ-DAK konusunda araştırma başlatılacaktır. Ercan, AKSA ve DAİ-DAK ile ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin hazırlanma süreçlerinin hukuka uygunluğunun ve yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacak ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, hukuka aykırılığın tespit edilmesi durumunda, ülke ekonomisine zarar vermeyecek biçimde tek yanlı fesih işlemleri yapılacaktır.
Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı insanların yaşadığı ve sağlıklı nesillerin yetiştirildiği, sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğu, yüksek standartta sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir toplumsal yapılanma içerisinde sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, oluşturulacak sağlık sisteminin insana sağlık hizmeti temelinde şekillendirildiği çağdaş bir SAĞLIK SİSTEMİ oluşturma vizyonu ile çalışmalar sürdürülecektir.
Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yönetimi, denetimi, geleceğe yönelik stratejik planların yapılabilmesi, istatistikî bilgilerin toparlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı örgütlenmesinin yeniden oluşturulması ve gelişen ihtiyaçlara göre daha fonksiyonel hale getirilmesi hedeflenecektir.
Ülkemizde sıklıkla görülen sağlık sorunlarından olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, obezite, hipertansiyon ve benzerleri, çoğunlukla tükettiğimiz gıdalarla, yaşam alışkanlıklarıyla bağlantılı hastalıklardır. Bu hastalıklara yakalanan kişiler ve ailelerinde ciddi travmalar oluşmakta,  psikolojik, sosyal ve ekonomik büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle,  sağlıkta en önemli konu, bu hastalıkların oluşmasının önüne geçmek, hastalıkları imkânlar ölçüsünde minimuma indirmek yani koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili şekilde verilmesidir. Bu nedenle toplumda ciddi bir farkındalık yaratılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri ile sürekli eğitim, tarama ve araştırma çalışmaları düzenli bir şekilde sürdürülecektir. İlgili otoritelerin bir araya getirilerek sık ve düzenli aralıklarla, sektördeki sivil toplumun da içinde yer alacağı katılımcılık ve açıklık ilkesiyle gıda güvenliği ve çevre sağlığı denetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ana-çocuk sağlığına özel bir öncelik verilerek bu amaçla ana-çocuk sağlığı birimi oluşturulacak, istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu için Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulacaktır.
Toplumumuzda ciddi bir sağlık tehdidi haline gelen kanser hastalığının tedavisinde, kamu sağlık servislerimizde şu an için radyoterapi hizmetleri verilememektedir. Mevcut çocuk ve yetişkin onkoloji servislerinin fiziki altyapı koşulları ise günümüz şartlarında yetersizdir. Bu nedenle kanser tedavisinde gerekli tüm sağlık hizmetlerinin hastalara kamu sağlık servislerinde sunulabilmesi, ayrıca hastaların kendi ülkelerinde, konforlu bir şekilde gerekli tedavilerinin yapılabilmesi ve hastaların yurtdışı tedavi masraflarının en aza indirgenmesi için Onkoloji Hastanesi yapılacaktır. Toplam 5900 m2 alan, 56 normal, 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere 62 yatak kapasiteli hastane için Ekim’13 ayında ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, Onkoloji Hastanesi Projesi tamamlanacaktır. Kanserle savaş konusunda sürekliliği sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.
Sağlık hizmetlerinin sunumu kamu ve özel bir bütün olarak anayasal hak ve ilkeler temelinde, sürdürülebilirlik, verimlilik, kesintisiz, kolay erişilen kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla yeniden düzenlenecektir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası bu ilke ve anlayışlar temelinde, sağlık çalışanlarının yönetimde sorumluluk aldığı özerk hastane yönetimleri perspektifiyle yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemelerin hizmeti verenlerin ve alanların da memnun olacağı bir temelde yapılması planlanmaktadır.
Kamu sağlık servisleri altyapı, donanım ve tıbbi teçhizat açısından güçlendirilecek ve tıp alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek modern sağlık hizmeti verilecektir. Özellikle perifer hastanelerin de tıbbi donanım açısından yüksek standartlara getirilmesi sağlanacak ve böylece halka yerinde sağlık hizmeti verilerek, merkez hastanedeki aşırı yığılma ve iş yükü azaltılacaktır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı 5 hastane ve sağlık merkezleri ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde otomasyon sisteminin tam kapasite kullanımı sağlanacak; böylece sağlıklı veri akışı, veri depolaması, istatistikî bilgi akışı sağlanacaktır. Polikliniklerde randevulu sisteme geçiş sağlanarak, hastaların muayene olmak için uzun süre bekleme durumları ortadan kaldırılacaktır. Otomasyon sistemi ile özellikle en önemli sorunlardan biri olan kontrolsüz, aşırı ilaç kullanımı, ilaç israfı önlenecek ve sağlıkta ilaç, laboratuar malzemeleri ve görüntüleme giderlerinin maliyetleri düşürülerek çok önemli miktarda tasarruf sağlanacaktır.
Hasta Hakları Yasa taslağı en kısa sürede Meclis’ten geçirilerek, sağlık sisteminin hasta merkezli olarak yeniden organize edilmesinin zemini hazırlanacaktır.
Sağlıkta finansman sorununu kökten çözecek olmazsa olmaz diye nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak; tüm bireylerin sağlık açısından sigortalanması sağlanarak, gerek kamuda gerekse özel sektörde olmak üzere herkese eşit sağlık hizmeti sunulacaktır. Şu anda ülkemizde bu konuda yaşanan farklılıklar son bulacaktır.
Özel sağlık hizmetlerini düzenleyen yasalar diğer yasalar ile uyumlu ve sinerji oluşturacak şekilde yeniden şekillendirilecektir.
Paramedikal sağlık hizmeti verenlerin sağlık sistemindeki yerleri Avrupa Birliği ilkeleri ve vizyonumuza uygun olarak düzenlenecektir.
Acil sağlık hizmetlerinin etkin ve daha kaliteli hale getirilebilmesi için kalıcı kadrolar ve fiziki altyapılar oluşturulacaktır.
Döner sermaye sistemine geçilerek kamu hastanelerinin bütçeleri özerkleştirilmek suretiyle, kamu sağlık servislerinde rekabet ortamı oluşturulacak ve dolayısıyla hizmet kalitesi artırılacaktır.
TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş ve analiz sonuçları dünyanın birçok ülkesinde kabul gören Devlet Laboratuvarı Dairesi, bu yıl alınan hormon tahlil cihazı ile daha da güçlendirilmiştir. Yine bu yıl alınması planlanan gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizma tayinleri cihazı ile her türlü analizin yapılması sağlanacaktır. Bununla birlikte gıda güvenliğine ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkisinde bulunan hayvansal orijinli olmayan gıdaların, üretiminden son aşamaya kadar denetimleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı gıda mesleği formasyonuna sahip kamu görevlileri tarafından yapılacak; restoran, gıda üretim yerleri ve içme suyu üretim tesisleri etkin bir şekilde, sıklıkla denetlenecektir.
Hükümetimiz tütün ürünleri tüketiminin azaltılması için çok etkin bir şekilde mücadele kararlılığındadır. Bu kapsamda  “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” revize edilerek, ülkemizin dumansız, yaşanabilir bir imaja ulaştırılması hedeflenmektedir.
Fasıl 28 Tüketicinin ve Sağlığının Korunması başlığı altında, Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Yasa” ile “Kan ve Kan Ürünleri Yasası” tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.
Devlet Hastanelerinin donanım olarak güçlendirilmesi yaklaşımı ile Ekim’13 ayında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, Kasım’13 ayı içerisinde ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne birer adet MRI cihazı montesi tamamlanmış olacaktır.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çok önemli bir sorunu olan park sorunu giderilecek ve çevre düzenlemesi KTMMOB ile işbirliği içerisinde üretilen kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Hemodiyaliz hastalarını rahatlatmak için Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 10 adet hemodiyaliz cihazı kapasiteli, yeni bir hemodiyaliz bölümü hizmete açılacaktır.
Sağlıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları gerçekleştirmek ve sonuçlarını takip edebilmek için Sağlık Şûrası gerçekleştirilip bir vizyon ve stratejik planlama yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sağlığın Korunması” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Sağlığın korunması faslı kapsamında AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir. Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nda ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanması için gerekli yasa değişiklikleri hazırlanıp yürürlüğe konulacaktır. Yasanın etkin kullanımının sağlanması için idari yapı güçlendirilecektir.
2. AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmış olan kan ve kan bileşenleri mevzuatı yürürlüğe konulacaktır ve mevzuatın uygulanması için ihtiyaç duyulan idari yapılanma için Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Teşkilat Yasası’nda değişiklik yapılacaktır.
3. Bulaşıcı Hastalıklar mevzuatının hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir ve bulaşıcı hastalıklar açısından etkin bir çalışma ortamı oluşturulması için laboratuvar kapasitesi geliştirilecektir.
4. Hücre, doku ve organ nakli konusunda AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan yasa taslağının yasallaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir ve söz konusu mevzuatın uygulaması için tüzüklerin kaleme alınması ve gerekli olan idari yapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, istikrarlı, sürdürülebilir ve verimli bir ekonomi için insan odaklı, güvenli ve çağdaş bir ÇALIŞMA YAŞAMI’nın gerekliliğine inanmaktadır.
Bu amaçla tüm yurttaşların eşit işe erişim hakkı gözetilerek insanca, çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak yeterli bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarında çalışması ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması için etkin çalışma yapılacaktır.
Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonları ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri arasında sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi teşvik edilecektir.
Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve çalışanlar için bu yasal düzenlemeye uygun çalışma koşullarının yaratılması amacıyla daha etkin denetim sistemi oluşturma yanında işveren örgütleri ile birlikte yapılacak bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarla çalışma yasalarına uyan çalıştırma kültürünün geliştirilmesine çalışılacaktır.
Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşmaya önem verilerek performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesi teşvik edilecektir.
İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak amacıyla yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemi oluşturulacaktır.
Yurttaşlarımızın işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş,  sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.
2008 yılında ilgili Avrupa Birliği direktifleri ile tam uyumlu olarak çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması için gerekli etkin denetim sistemlerinin oluşturulması sağlanacak, güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak bu hizmetlerin sürekliliği sağlanacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzükler hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.
Yurtdışından yabancı işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması için gerekli tedbirler alınacak, sektörlerin işgücü ihtiyacının belirlenmesi amacıyla işgücü ihtiyaç analizi yapılacak ve bu analiz doğrultusunda ülkenin ve ilgili işyerlerinin gerçek ihtiyacı dikkate alınarak yabancı işçi istihdamına izin verilecektir.
Yerli işgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla, özellikle işsizliğin yoğun olduğu sektörlerde, yerli işgücünün istihdamı için teşvik sistemi yürürlüğe konacaktır.
İşsizliğin en yoğun olarak görüldüğü toplum grubu olan gençlerin istihdamına teşvik sağlanarak çalışma yaşamına yeni giren gençlerin yeterli iş tecrübesi kazanması sağlanacaktır.
Devlet ihalelerine katılacak firmalar ile yatırım amaçlı devlet teşviki alan firmalar öncelikli olarak yerli işgücüne istihdam sağlamaları yönünde teşvik edilecek ve uygulama sürecinde de yerli işgücünün istihdamının devamlılığı kontrol edilecektir.
İşsizliğin azaltılması, özellikle yapısal işsizliğin nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülecek, iş arayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılabilmesi için meslek danışmanlığı, mesleğe yöneltme hizmetleri geliştirilecek, meslek edindirme kursları ile iş arayanların niteliklerinin ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine çalışılacaktır.
İşgücünün niteliğinin artırılmasının yanında verdiği hizmetlerin kalitesinin artırılması, standartlarının yükseltilmesi amacıyla meslek standartlarının oluşturulması ve çalışma yaşamında mesleki sertifikasyon uygulamasının geliştirilmesine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır.
Sendikalaşmanın önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması için çalışmalar yapılacak, sendikalaşmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır.
Sendikalar ile işveren örgütlerinin bir araya gelerek genel çalışma yaşamı ile sektörlerin özel sorunlarına birlikte çözüm bulmalarına olanak verecek Sosyal Diyalog mekanizması oluşturulacaktır.
Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi sorunlar bulunduğunun bilinciyle; fırsatlara erişim, kaynakların dağılımı ve hizmetlerden faydalanma gibi temel konularda eşitliğin gözetildiği, çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği, kadınların istihdama katılımının teşvik edildiği, kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan çalışmalar yanında, medeni ve siyasal haklar, eğitim hakkı, ekonomik haklar ve sağlık hakkı gibi temel konuları içerecek uygulamalar hayata geçirilecektir.
Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi mevcut yapısıyla sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Sosyal Sigortalar Fonu’nun açıklarının kapatılması ve mali yapısının iyileştirilmesi için gerekli somut adımlar atılacaktır. Bu amaçla, tüm çalışanların kayıtlı sistem içine alınması, yaygın bir şekilde görülmekte olan eksik prim yatırımlarının önlenmesi, prim ve diğer alacaklara ilişkin tahsilat oranının artırılması gibi uygulamalar hayata geçirilecektir. Aynı zamanda aktif sigortalılarımız ile sigorta emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı ve aldıkları hizmetin kalitesini artırıcı somut adımlar atılacaktır. Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak kayıt ve prim yatırma dahil birçok sosyal sigorta işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak, teknoloji kullanımı konusunda mevcut uygulamalara ilave olarak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara yönelik veri tabanı bilgilerinin ilgili diğer kamu kurumları ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır.
İhtiyat Sandığı Fonu’nda bulunan birikimlerin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilerek nemalandırılması için gerekli tedbirler alınacak, hizmetlerin yürütülmesinde teknoloji kullanımının artırılması için gerekli adımlar atılacaktır.
Hükümetimizin her türlü kayıt dışılıkla mücadele hedefi kapsamında, gerek kayıt dışı yabancı işçi çalıştırma, gerekse sosyal güvenlik kurumlarına kayıt yapılmadan işçi çalıştırma ile ilgili olarak etkin bir denetim mekanizması oluşturularak, kayıtsızlığın yarattığı haksız rekabet ve çalışanların mağdur edilmesi önlenecektir.
Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç yurttaşlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecek, bu alanda hizmet veren kamu – özel bütün kurumların ve işletmelerin denetlenmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesinin, istismarının önlenmesi için etkin önlemler alınacaktır.
Kadına karşı her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için etkin önlemler alınacak ve kadın sığınma evleri açılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerin organizasyon yapısı teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve yurttaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi hedefiyle yeniden düzenlenecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sosyal Politikalar ve İstihdam” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Çalışma koşullarını düzenleyen İş Yasası, AB müktesebatına tam uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
2. İş uyuşmazlıklarının hızlı çözümlenmesini sağlamak amacıyla, Bireysel İş Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.
3. İş sağlığı ve güvenliğinin hayati koşul sayıldığı başta inşaat sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlerde ve iş yerlerinde iş koşulların AB standartları ölçütünde iyileştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri yürürlüğe konacaktır.
4. Engelli istihdamının teşvik edilmesi ve engellilerin iş gücü piyasasına kazandırılması yönünde rehabilitasyon ve özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ihtiyaçlı vatandaşların ve yaşlı nüfusun rahat bir yaşam sürmesi ve refah düzeyinin artırılması yönünde katkı sağlanması amacıyla sosyal hizmetler ile sosyal yardım ve rehabilitasyon mevzuatında gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.
5. Toplum yaşamında din, dil, ırk, etnik köken, yaş, özürlülük, cinsiyet, cinsel yönelim v.b her türlü ayrımcılığının önlenmesi ve toplumun her kesiminin sosyal haklarının AB ülkelerinde olduğu gibi eksiksiz şekilde güvence altına alınması amacıyla Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ülkemizin bulunduğu coğrafik konumla ilgili olarak sub-tropik bir iklime sahip olduğumuz, yazlarımızın sıcak ve kurak, kışlarımızın ılık ve az yağışlı geçtiği göz önünde bulundurularak ülkemizdeki TARIMSAL ÜRETİM planlanacaktır. Bu kapsamda, gelişen teknolojilerin takip edilmesi, pazarlayabileceğimiz ve rekabet edebileceğimiz ürünlerin üretilmesi hedeflenecektir.
Tarım sektöründe yaşayabilir kârlı bir üretim; çevresel kalitenin bu üretimler sırasında korunması; var olan doğal kaynakların üretim aşamasında etkili kullanılmasının sağlanması; tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda gıda üretilmesi; üreticilerimizin ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile üretimin kuşaklar boyu devamlılığının sağlanması hükümetimizin tarımsal üretim alanındaki vizyonudur.
Bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle bakanlığın kuruluşu ele alınacak, atadan görme tarım teknikleri yerine, çağdaş üretim metotları ile rekabet edebilir ve pazarlanabilir ürünler yetiştirme plan, proje ve politikalarını oluşturabilecek bir birimin yaşam bulmasına olanak sağlanacaktır. Bakanlığın yeni adına uygun olarak gıda sözcüğünün anlamını bulması için gerekli adımlar atılacaktır.
Hükümetimiz,  tarımsal işletmelerin ve üreticilerin tanımını yapacak, tarımsal ürünlerin rantabl bir şekilde üretilebilmesi, AB normları içinde saptanan desteklerin ve yöntemlerin uygulanmasını önemseyecektir.
Bu programlara geçiş döneminde var olan küçük işletmelerin sağlıklı olarak büyüyüp gelişmesi, varlıklarını sürdürmeleri ve sürdürülebilir yapıya kavuşabilmeleri için öncelikle örgütlenmeleri sağlanacak ve AB kurallarına uyumlu bir şekilde kooperatif çatıları altında birleşmeleri gerçekleştirilecektir.
Ülkemizdeki iklim koşullarına göre rantabl üretilebilen ancak üretim planlaması olmadığından ithal yolu ile temin edilen tüm ürünlerin üretilmesi için gerekli programlar hazırlanacaktır.
Sağlıklı ve rantabl üretimler için izlenebilir tarım uygulamaları ile üretim öncesi, üretim aşaması ve üretim sonrasında yapılan uygulamaların kayıt altına alınması çalışmalarına başlanacak ve tarımsal pazarlamanın önünün açılması için ‘hal yasası’ çalışmaları tamamlanacaktır.
Yapılacak tüm çalışmalarda üretici birliklerinin yer almasını ve katkı koymasını sağlayacak düzenlemeler yapılarak üretici birlikleri güçlendirilecektir.
Tahıl tarımında kullanılan tohum, gübre, üretim, depolama teknikleri ve üretim araçları gözden geçirilecektir.
Büyük ve küçükbaş hayvancılığı yok olma sürecinden çıkarıp kâr getiren işletmeler haline gelmeleri için en kısa sürede girişimlerde bulunulacaktır.
Denizlerimizde var olan balıkların avlanması ve balık çiftliklerinde üretilen balıkların ülkemiz pazarlarında etkin bir şekilde yer alması için eksik alt yapı hizmetlerinin tamamlanması için gerekenler yapılacaktır.
Genel Tarım Sigortası’nın doğal afetler sonrası üreticilere ödediği tazminatların yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
2014 yılının sonbaharında ülkemize ulaşması beklenen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme ve kullanma dışında kalanının tarım sektöründe kullanılması düşünülmüş olmasına ve yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen henüz daha hangi üreticilerin hangi ürünleri üreteceği ve bu ürünleri nasıl pazarlayacağı yönünde çalışmalar tamamlanamamıştır. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz, KKTC’de acilen “Su Master Planı”, “Su Yönetimi” ve “Toprak Kullanım” yasalarını Meclis’e sevk edecektir. “Toprak Etüt ve Haritalama” verileri, tarım sektörünün gelişim projeksiyonları ve nüfus artış trendleri baz alınarak ciddi bir planlamaya gidilmesi için gerekenler yapılacaktır.
Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli, kaliteli, güvenli ve mümkün olan en düşük maliyetle temin edilmesi hükümetimizin enerji alanındaki en önemli hedefidir.
Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan KIB-TEK, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla ülkeye elektrik sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
Kıb-Tek’ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerden tahsilâtların yapılması için gerekenler yapılacaktır.
Yenilenebilir enerji alanlarında ülke koşulları, ilgili mevzuat ve AB kuralları incelenerek yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilebilmesi için teşvik sistemi oluşturulacak konutlara güneş enerjisi ile elektrik üretimi sistemleri kurulması özendirilecektir.
Uzun vadede Doğu Akdeniz’de bulunan gaz rezervlerinden veya başka kaynaklardan faydalanılarak daha ekonomik olması halinde elektrik üretimini doğal gaza dönüştürme olanaklarını araştırılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Tarım ve kırsal kalkınma ile Gıda Güvenliği, Veteriner ve Bitki Sağlığı konularında AB’ye uyum çalışmaları Müktesebata Uyum Programına uygun olarak yürütülecektir.
2. Tarım ve kırsal kalkınma alanında, işletmelerin gelirini ve rekabet gücünü artıracak, çiftlik kayıtlarının etkin bir şekilde tutulmasını sağlayacak yeni bir sisteme gidilecektir. Bu amaçla Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları ile ilgili yasa çalışması yürütülecek ve bu yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek kamu, gerek özel, gerek üretici grupları tarafından tarımın her alanında çiftçiye veya tarımla uğraşan her bireye danışmanlık hizmeti sağlanarak çiftlik yönetimi geliştirilecek ve kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam standartları artırılacaktır.
3. Mevcutta dağınık bir yapıda verilen tarım ve kırsal alanlara desteklerin, belli kurallar çerçevesinde tek bir çatı altına toplanarak etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda tarımsal ve kırsal alanlara verilecek destekler ve tarımsal ödemeler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek ve Bakanlık bünyesinde gerekli yapılandırma gerçekleşecektir. 
4. Üretimde verimin ve üretici birliklerinin etkinliğinin artırılması ve Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi amacıyla, Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılacaktır.
5. Tarıma elverişli alanların etkin bir şekilde korunabilmesi ve tarımsal verimin sağlanabilmesi amacıyla toprak koruma ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir.
6. Organik tarım dâhil olmak üzere tarımsal ürünlere yönelik sertifikasyon programlarının etkin bir şekilde uygulanması için yasal bir zemin oluşturulacak ve üreticiler kaliteli ürünler üretmesi yönünde teşvik edilecektir.
7. Kırsal Kalkınma Planı güncellenerek kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik destekler sağlanacaktır. 
8. Yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Bakanlık bünyesinde gerekli idari yapılandırma çalışmaları Kamu Yönetimi Reformu’na paralel olarak gerçekleştirilecektir.
9. Gıda Güvenliğinin çiftlikten sofraya denetiminin sağlanabilmesi için, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde Gıda Güvenliği mevzuatı ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarının yasallaşması için gereken adımlar atılacaktır. Bu yönde idari düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
10. Veterinerlik alanında hâlihazırda yasallaşmış olan Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Yasalarının uygulanmasını sağlayacak olan tüzüklerin onaylanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı, paketlenmesi, etiketlenmesi, elde bulundurulması, dağıtımı ve denetlenmesini sağlamaya yönelik tedbirlerin AB standartlarında uygulanması amacıyla gerekli yasal ve idari çalışmalar gerçekleştirilecektir.  Veteriner hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yem güvenliğinin sağlanması hedefiyle ilgili yasa çalışmalarının onaylanıp yürürlüğe girmesi için gerekli adımlar atılacaktır.
11. Bunun yanında, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir halka olan yem güvenliğine ve hayvan hastalıklarının eradikasyonuna yönelik adımlar atılacak ve ülkemizde ekonomik zarara neden olan ve gıda güvenliğini etkileyen hastalıkların yok edilerek etkin denetimlerle yeniden oluşma riskini ortadan kaldıracak projeler hayata geçirilecektir.
12. İnsan sağlığını ve tarımsal ticaretimizi etkileyen bitki sağlığı, bitki koruma ürünleri, tohumculuk ve bitki çeşit hakları alanında etkin ve kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturmak yönünde gerekli tüm yasal düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, EKONOMİ’nin önünü açarak ülkemizin çağdaş yaşama ulaşması için yoğun çalışmalar yürütecektir.
Ülkemiz tarihinde, çeşitli ekonomik kalkınma programları uygulanmıştır. Yaşanan tecrübeler, serbest piyasa sistemi içinde işleyen, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflığın egemen olduğu ekonomilerde, daha sıhhatli ve rasyonel bir gelişme ve kalkınmanın sağlandığını göstermektedir.
Hükümetimiz açısından ekonomik büyüme ve istihdam artışının özel sektör kanalıyla gerçekleştirilmesi esastır.
Güçlü, sürdürülebilir, özü ile uyumlu, doğal kaynakları ile desteklenen, çevre ve dünya ekonomileri ile sağlıklı ve mütekabil bağlantılara dayalı ekonomik model oluşturulacaktır.
Özel sektör ve paydaşların katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün gelişimi dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler desteklenecektir.
Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Tüketicinin Korunması, Ürün Güvenliği ve Malların Serbest Dolaşımı” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Tüketicilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sağlık ve güvenliğinin korunması, güvenli ürünlerin sunulması ve tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesi amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası’nın AB mevzuatına uyumunun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
2. Tüketicileri Koruma Yasası altında çıkarılan tüzükler titizlikle uygulanacak ve uygulamanın güçlendirilmesi için Ticaret Dairesi bünyesinde Tüketici Hakları Birimi’nin oluşturulması için teşkilat yasasında gerekli yasal değişiklik yürürlüğe konacaktır.
3. Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve oluşturulacak olan organların görev ve yetkilerini düzenleyecek olan AB’ye uyumlu Ürün Güvenliği Yasa Taslağı yürürlüğe konacaktır.
4. Ticaretin geliştirilmesi ve standartların yükseltilmesi amacıyla Malların Serbest Dolaşımı kapsamında AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Şirketler Hukuku” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Ekonomide kayıt dışılığın önüne geçmek yönünde atılacak adımlara eş zamanlı olarak mevcut muhasebe ve denetleme standartlarının AB standartlarına yükseltilmesi sağlanacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için hazırlanan Muhasebe ve Denetim Meslek Mevzuatı yürürlüğe girecektir.
2. Şirket kurulumları, satın almaları, birleşmesi, bölünmesi ve denizaşırı şirketler konularına ilişkin AB mevzuatına uyumlu yeni düzenlemelerin getirilmesi amacıyla Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir ve hazırlanan yeni düzenlemelerin uygulanması için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Otomasyon Projesi tamamlanacaktır.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Fikri Mülkiyet Hakları” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Ülkemizde elektronik ortamda veya başka türlü üretilen her türlü görsel, işitsel, basılı ve her türlü fikri eserin telif haklarının korunmasına yönelik gerekli yasal ve idari çalışmalar AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.
2. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önemli bir parçası olan Patentler konusunda da gerekli yasal ve idari çalışmalar AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Rekabet Politikaları” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:
1. Rekabet Kurumu’na işlerlik kazandırarak piyasada rekabeti kısıtlayacak ortamların giderilmesi, rekabeti önleyici uygulamaların araştırılması, soruşturulması ve gerekli durumlarda bu uygulamaların durdurulması ile yaptırım uygulanması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, ihracatı desteklemek ve artırmak için Kalkınma Bankası’nın İhracat Bankası (Eximbank) yetkilerini üstlenmesini sağlayacaktır.
Ekonomide verimliliği ve rekabeti artıracak ve üretim potansiyelimizin tam olarak kullanımını sağlanacaktır. Bu reformlar, tüm toplum kesimlerinin katılımı ile toplumsal barış ve uzlaşı içerisinde ülke koşulları dikkate alınarak süratle hayata geçirilecektir.
Yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama teşvik sistemi uygulanacaktır.
Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmaları özendirilecek ve teşvik edilecektir.
İhracatçı firmaların en önemli girdilerini oluşturan enerji, istihdam ve haberleşme giderleri düşürülecek, ihracatçılarımızın rekabet gücü arttırılacaktır.
İstihdam yaratan, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan etkin bir teşvik sistemi kurulacaktır.
Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu, düşük faizli finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.
Hammaddesi tamamen yerli üretim olan ürünlerin ithalatı yeniden düzenlenecektir.
Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile ilgili çalışmalar geliştirilecektir.
Sektörel ve bölgesel bazda, firmaların kümelenmelerini sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve teknopark uygulamaları yaygınlaştırılacak, hâlihazırda var olan bölgelerin altyapıları geliştirilecektir.
Sanayileşmede, kurumsal sosyal sorumluluk, insan ve çevre faktörleri hassasiyet ile ele alınıp desteklenecektir.
AB gümrük birliğinde olan ülkeler ile serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi hedeflenir.
KKTC’nin sınır ötesi ticarette avantajlı ülke konumuna gelmesini sağlamak amacıyla “Kuzey ile Güney Arasındaki Ticaret Kaymasının Analizi ve Kuzey için Politika Önerileri” araştırma raporu da dikkate alınmak suretiyle “Sınır Ötesi Ticaret Stratejisi Eylem Planı” hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
İşletmelerin fiziki, teknolojik ve üretim altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
KOBİ stratejileri, ürün ve işletme kalitesi artırıcı, pazarlama anlayışını geliştiren ve yatırımları planlı bir şekilde yönlendirebilecek şekilde düzenlenecektir.
Reel Sektör Danışma Kurulu iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için etkin ve aktif rol üstlenecektir.
Yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programların hazırlanarak etkin bir biçimde uygulanması amacı için ilgili Bakanlık bünyesinde AR-GE birimlerinin kurulması hedeflenecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ülkemizde SPOR’un geliştirilmesi görevi Anayasa’mızın 68. Maddesi ile devletimize verilmiştir. Ülkelerin genç ve dinamik bir nesle sahip olmaları gelecek için şart ve kaçınılmazdır. Devlet, vatandaşlarına sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sunmak görevini üstlenmiştir. Bunun için doğru hedef seçmek ve bu amaçla çalışmak esastır.
Ülkede mevcut olan gençlik merkezleri çeşitlendirilecek, geliştirilecek ve KKTC geneline yaygınlaştırılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan gençlik ile ilgili protokolün etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Gençlik Kurultayı’nda alınan tavsiye kararları dikkate alınarak icraat yapılacaktır.
Gençler için çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenerek gençlerin sportif ve kültürel gelişimlerinde etkili olabilecek faaliyetler düzenlenerek fırsat eşitliğine katkı yapılacaktır.
Ülke gençliğinin yurtiçi ve özellikle yurtdışındaki faaliyetlere katılması desteklenerek yurtdışı açılımlarına olanak yaratılacaktır.
Mevcut tesisler yeniden düzenlenerek eksiklikleri giderilecek ve çağdaş hale getirilecektir. Bunun yanında ihtiyaca göre yeni spor tesisleri inşa edilerek sporun hizmetine sunulacaktır.
Ülkemizde aktif sporcu gençlik dışında, halkımızın genel olarak sağlıklı spor yapabileceği tesisler de yetersizdir. Her bölgede, her yaşta insanımızın, özellikle çocuklarımızın tüm yıl boyunca spor yapabilecekleri ve ülkemizde bir ilk olacak olan “halk için spor kompleksleri”nin yapılmasına ve bu yönde özel programların geliştirilmesine öncülük yapılacaktır.
Performans sporlarının temel altyapısını oluşturan okul sporları gelinen süreçte yok olma noktasına gelmiş olduğundan dolayı, gençliğimiz arzulanmayan kötü alışkanlıklara eğilimi önlenecektir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile spor federasyonlarımızla istişare edilerek gerekli yasal düzenlemeler yanında, teşvik ve maddi destek de sağlanarak, okullarımızın sportif faaliyetlere olan ilgisinin yeniden kazandırılması sağlanacaktır.
Federasyonların güçlendirilmesi amacıyla mevcut spor fonunun kullanım şekli yeniden gözden geçirilecek, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak federasyonlara verilen katkılar, yapılan faaliyetlerine göre belirlenecektir.
Sporumuza maddi destek sağlayan sponsorluk ile ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek ve bu yönde teşviklendirme yapılacaktır.
Başarılı ve ülkemizi temsil eden sporcularımız, devlet tarafından gerekli kurumlarla ile yapılacak işbirliği doğrultusunda devlet tarafından himaye altına alınacaktır.
Bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli spor tesislerinin yapılmasına başlanması hedeflenmektedir.
Sporun, turizm alanında da hak ettiği yeri alması için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizdeki engellilerimizin de spor yapabileceği alanların ve imkânların artırılması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Sporumuzun dış politikaları ile ilgili gerekli çalışmalar yapılıp uygulamaya konulacaktır ve desteklenecektir.
Motor ve Otomobil Sporları’nın gelişmesi için uygun tesislerin kurulması için çalışma başlatılacaktır.
Gençlerin uyuşturucu kullanımını önleme ve rehabilite programları hayata geçirilecektir. Bu bağlamda rehabilitasyon merkezi kurulması, ceza yasasındaki gerekli değişikliklerin yapılarak kamu hizmeti cezası getirilmesi için ilgili tüm birimlerle işbirliği halinde çalışmalar yapılacaktır.
Denizlerle çevrili ve güzel bir iklime sahip ülkemizde gençlerimizin yüzme, yelken, kürek, sörf, uçurtma sörfü gibi su sporlarından, bisiklet, yürüyüş ve dağcılık gibi doğa sporlarından daha geniş ölçüde yararlanmalarını temin etmek için altyapı eksiklikleri giderilecek ve gerekli teşvikler yapılacaktır.
AB normları dikkate alınarak 67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası güncel hale getirilecek, bu kapsamda gençlik ve spor politikası uygulanarak ülkesini temsil etme onurunu taşıyabilen bir gençlik yetiştirme hedeflenecektir.
Özel sektör ve yerel yönetimler ile iş birliği sağlanacak yap-işlet-devret anlayışı teşvik ederek tesis altyapısını güçlendirecektir.
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, spor federasyonları, spor örgütleri ve kulüpleri ile kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hazırlanıp uygulamaya konulacaktır.
Sporcularımızın üst düzey yarışmalara hazırlanmalarına yönelik olarak mevcut sporcu kamp eğitim merkezine her türlü donanımın kurulması sağlanacaktır.
Ülkemizde düzenlenen spor şuralarında ülke gerçekleri temelinde alınan kararlardan hareketle çeşitli projeler hayata geçirilecektir.
Vizyonumuza bağlı olarak önümüzdeki dönemde genç nesillerin spor kültürüyle artan düzeylere taşınabilmesi, her yaştan insanımızın sporla iç içe yaşamasının sağlanması, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenerek ülke sporu, tanıtımı, turizm ve ekonomisine destek verilmesi, sporcu ve teknik adamlarımızın yeteneklerini ülke sporu için ortaya koymalarını sağlayacak merkezi yönetim ve çalışma sistemlerinin oluşturulması için gerekli kaynakların yaratılması ve hizmete sunulması öngörülmektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Kıbrıs Türk KÜLTÜR’ünün daha iyi tanınması ve yaşatılması son derece önemlidir. Bunca zamandır bu alandaki politika eksikliklerini gidermek için hükümetimiz bütünlüklü bir kültür programını hayata geçirecektir.
İktidarımızca yüksek önem teşkil eden “Devlet Konservatuarı” kurulması için öncülük edilecektir.
Kültürel aktivitelere bütünlükçü bir yaklaşım sergilenecek ve kültür sanat merkezi kurulacaktır. Kültür merkezi bünyesinde tiyatro salonu, kültür ve sanat galerisi, konferans salonu ve çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, teknoloji ve kaynak bakımından yeterli milli kütüphane kurulması hedeflenmiştir. Böylelikle kültürümüzün korunması ve sonraki nesillere teslim edilmesi sağlanacaktır.
Medeniyetler ve uygarlıklar ile arkeoloji tarihi içerisinde önemli bir kavşak olan ülkemizde eksikliği bulunan “Arkeoloji Müzesi” kurulacaktır.
Ülkemizin kültür tarihinde önemli yere sahip olan antik kentler, sur içi bölgeleri ve benzeri alanlar restore edildikten sonra turizm ve kültür hizmetlerine sunulacaktır.
Kültür Sanat Kurultayı yeniden toplanacaktır.
Hâlihazırda yürürlükte olan ve sadece derneklere maddi yardım olanağı veren Kültür Dairesi Teşkilat Yasası revize edilerek vakıf, şahıs ve topluluklara da kültürel aktivitelerde kullanılmak üzere maddi kaynak sağlanması olanağı verilecektir.
Kültür Sanat Danışma Kurulu yeniden oluşturulacaktır.
Sanatçılarımızın dışa açılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacaktır.
Somut Olmayan Kültürel Miras Konseyi (SOKÜM) etkin ve çalışır bir duruma getirilecektir.
Özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetler etkinliğinin arttırılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ülkemizin bulunmaz iklimi ve doğal güzellikleri göz önüne alındığında TURİZM’in gerek ülke tanıtımı gerekse ekonomisi için ne kadar önemli bir sektör olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki turizme son derece önem vermekteyiz. Hükümetimiz, ülkemize 365 gün turist çekmek amacı doğrultusunda çalışmalar yürütecektir.
Turizm politikamız, sürdürülebilir, doğal ve kültürel çevre ile uyumlu, dış rekabet koşullarına dayanıklı bir kapasite oluşturmayı, turizm gelirlerinin turizme hizmet veren tüm sektörler arasında dengeli bir dağılımını ve sektöre yatırım yapan ya da hizmet veren kişi ve kuruluşlar arasında fırsat eşitliğinin temel alan bir yapıyı hedefleyecektir. Turizmde çekiciliği artıran altyapı kalitesi ile tarihi ve doğal alanların korunması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal unsurların korunarak geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Turizm, ülkemizin gelişme potansiyeline sahip önemli bir sektördür. Turizmde canlılık yaşanması özellikle gençlere yönelik doğrudan iş imkânlarını artıracağı gibi tarım, ticaret, restoran işletmeciliği ve küçük sanayi üretimi de turizmin canlılığından olumlu olarak etkilenecektir.
Turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını kolaylaştırmak için özellikle ilçe merkezlerine uzak tesislerde tatil yapan turistlere pratik ve ucuz ulaşım imkânları sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Turizm sektörünün en önemli çekim merkezlerinden biri olan kıyılarımızın korunması, yerli halk ve turistler tarafından dengeli bir şekilde kullanımını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Ülkemizin genel olarak temiz, bakımlı ve düzenli olması turizm ürünü için büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak ve yerel yönetimlerin turizm sektöründen aldığı vergi türleri incelenerek rasyonelleştirilecektir.
Kamu alanlarının yağmalanmasına ve çevreye yük getirecek yöntemlerle kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Turizmde yerel kaynak kullanan küçük konaklama tesislerinin yapılması ve özel ilgi turizmine katkı sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi için yeni girişimcilere proje kredileri verilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını artırabilmek için markalaşma ile pazarın devamlılığı sağlanacaktır. Bölgesel özellikleri de dikkate alan turizm çeşitlendirilmesine önem verilecek, turizm faaliyetlerinin yıl içine yayılması sağlanacaktır.
Pazarlama çalışmalarında geleneksel pazarlarla sürdürülebilir özellikleri olan pazarlara öncelik verilecektir. Dijital pazarlama araçlarına önem verilecek, ayrıca e-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kaynak aktarılacaktır.
Turizm Örgütü Kurulması hedeflerimiz arasındadır. Mevcut yapı dikkate alındığında bu hedefin aşamalı olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Sektörün katılımcılığına açık uygulamalara hemen geçilecek ve Örgüt’ün yasal altyapısı hazırlanacaktır.
Turizm meslekleri kazandıran eğitim, eğitim kurumları, turizm işletmeleri ve üniversiteler arasında kurulacak işbirliği ile gerçekleştirilecek ve eğitim sonucunda belgelendirme yapılacaktır.
Bafra – İskele turizm bölgesinde arazi tahsis edilen yatırımların tamamlanarak hizmet vermeye başlamaları için gerekli tedbirler alınacaktır.
Yarım kalmış otellerin tamamlanması, küçük ve orta ölçekli otellerin iyileştirilmesi desteklenerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Yatırım teşvikleri 3 ve 4 yıldızlı oteller ile butik oteller üzerinde yoğunlaşacaktır.
Özellikle restoran işletmeciliğinde ve diğer yan turizm hizmetlerinde standartlar belirlenip bu standartlara uygun olanların turizm teşvik kredilerinden yararlanmaları sağlanacaktır.
Lefke, Karpaz ve diğer uygun bölgelerde Slow Turizm ve Eko Turizm gibi doğa ve kültürel varlıklara duyarlı yerel ürünleri öne çıkaran modeller desteklenecektir.
Yeni destinasyonların açılması ve mevcutların sürdürülmesi yönündeki çalışmalar desteklenecek, ulaşıma yönelik destekler ise daha etkin ve verimli olacak şekilde gözden geçirilerek sürdürülecektir.
Turizmin ara eleman açığını kapatmak amacıyla işbaşı eğitimini de içeren ortak çalışmalar Üniversitelerle ve OTEM işbirliği içinde yapılacak ve OTEM eğitim birimi olarak daha etkin olarak kullanılacaktır. 
Kuzey Kıbrıs – ‘North Cyprus’ markasının özellikle hedef destinasyonlar ve mevcut pazarlarda tanınması için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
Turizm yatırımcısının önündeki bürokratik engellerin giderilmesi hedeflerimiz arasındadır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, HABERLEŞME ve BİLİŞİM alanlarındaki faaliyetlerle ülke ekonomisinin kalkınmasına önemli katkılar yapmayı hedeflemektedir.
Ulaştırma alt yapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektör katılımını artıracak modeller geliştirilecektir.
Şehirlerarası otoyol projelerinin ivedilikle ihale edilip yapılması ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilecektir.
Çevre politikalarına ters düşmeyecek yeni marinalar yapılabilmesi için gerekli girişimlere başlanılacaktır.
Denizcilik Birimi hayata geçirilecektir.
Tüm denizcilik sektörünü tek çatı altında toplayan bir Denizcilik Müsteşarlığı kurulacak, özel sektörü temsil edecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Ticaret Odası’nın kurulması ise teşvik edilecektir.
Kent içi ulaşım altyapısı ihtiyaçlarına, belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretilecektir.
Bilgi toplumuna dönüşümü destekleyecek yönde bilgi ve iletişim teknolojisi alt yapısı geliştirilecek ve internet kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Posta sektörü sürat, kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ve AB düzenlemeleri paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacaktır.
E-devlet Projesi ivedilikle tamamlanıp hayata geçirilecek ve kamu reformunun bir parçası olacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara sınırı olan batısında Yeşilırmak ile doğusunda Gazimağusa arasında kalan tüm kıyı alanları ile bu kıyıya bağlantılı kıyı kenar çizgisinden 12 deniz mili ile ölçülen ve denize doğru kapsayan deniz alanlarının politik, ekonomik, sosyal açıdan egemenlik (hükümranlık) alanı olarak ilan edilecektir.
Bu alanda geçerli olacak yeni kıyı kanunu çıkarılarak uygulamaya konulması hedefimizdir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gemicilik işletmeleri vergi muafiyeti ve istisnaları sağlanmak suretiyle teşviklendirilecektir.
Kıyı kanununun ve bu kanuna dayalı tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasından sonra kıyı alanlarının planlanması ve yönetimi ile desteklenmesi sağlanacaktır.
Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımacılık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Kıyı alanlarının planlanması kapsamında öncelikle kıyı koruma alanları belirlenecektir.
Kıyıdan başka bir yerde yapılması mümkün olmayan ticari limanlar, cruise yolcu limanları, turizm amaçlı yat limanları, yelken okulları, yat kulüpleri, balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, denizden uluslararası giriş ve çıkış kapıları, fenerler, deniz alanlarındaki sondaj kuyuları, bu kuyulara bağlı boru şebekesi, enerji hatları, askeri ve sivil amaçlı haberleşme ve radar sistemlerinin dünya standartlarında imarı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
En geç iki yıl içersinde yerleşik alan içerisinde; Girne’de denizde 1100, karada 150 tekne kapasiteli yat limanı; Gazimağusa’da denizde 700, karada 100 tekne kapasiteli yat limanının acilen yapılması, her iki limana uluslararası liman statüsü verilmesi sağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir liman devleti olması sağlanacaktır.
Bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası işbirliğini ve özel kesimin sistem içindeki etkinliğini artıran bir yapılanma oluşturulacaktır.
Bilişim sektörü için gerekli hukuki altyapıya ilişkin yasal düzenleme yapılacaktır.
Kamu-özel ortaklığına dayalı bir havayolu şirketinin oluşturulması için çalışma başlatılacaktır.
Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebinin artırılması desteklenecektir.
Özel kesimin üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinin piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi ve artırılması sağlanacaktır.
Kamu kurumlarındaki sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine yönelik destekler sağlanacaktır.
Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü, bilimsel ve teknik alanlarda sertifikasyon ve akreditasyon görevlerini yürütecektir.
AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri artırılacaktır.
Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ilk ve orta öğretim kurumları başta olmak üzere toplumsal farkındalık artırılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Yol güvenliğinin artırılması ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır.
2. Trafik Eğitimi ilkokuldan başlayarak liseye kadar verilecek öğrencilerin seviyelerine göre ve AB ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak tüm müfredatlara entegre edilecektir.
3. Kaza kara noktalarının belirlenmesi, bunların rehabilitasyonu ve yol tasarımlarına yönelik AB mevzuatı gözetilerek ülkemizin onar yıllık Karayolu Master Planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
4. Periyodik Araç muayeneleri AB ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak özel sektöre devredilecektir. Periyodik ve Yol Kenarı Muayenelerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktır.
5. Sürüş Ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyumlu yeni ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı bir sisteme geçilecektir.  Sürüş Ehliyetlerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktır.
6. Bütün Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına yönelik yasal ve idari boşluklar AB müktesebatına uyumlu olarak giderilecektir.
7. Geçtiğimiz dönemde trafik ile ilgili birimlerin tek elde toplanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ettirilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında bu birimleri bünyesinde toplayacak Trafik Hizmetleri Dairesi kurulacak ve etkin şekilde çalışması sağlanacaktır.
8. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı piyasasına giriş koşulları, sürücülerin çalışma ve dinlenme saatleri, takograf ve hız kısıtlayıcı cihazların kullanımına yönelik yasal ve idari düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.
9. Denizcilik ve Havacılık Sektörlerinde AB Müktesebatına uygun olarak güvenlik ve teknik gereksinimlere yönelik yasal ve idari düzenlemeler ülkemiz siyasi koşullarına bağlı olarak ileriye taşınacaktır.
10. Dünyada Telekomünikasyon piyasaları rekabete açık durumdadır. Ülkemizde Telekomünikasyon Dairesi’nin rekabet koşullarına hazırlanabilmesi adına gerekli yasal ve idari düzenlemeler AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.
11. Bilgi ve İletişim Sistemleri kapsamında Evrensel Hizmetlerin belirlenmesi ve bu hizmetlerin AB Müktesebatına uygun olarak seçilecek operatörler tarafından kırsal kesime ulaştırılması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ekonomik kriz dönemlerinde toplumların ekonomi ve ÇEVRE arasında tercih yapmak zorunda bırakılması ve gelecek kuşaklara yük yükleyecek biçimde, çevresel kalkınmayı bir kenara bırakarak ekonomik kalkınma hamlelerine girişmesi büyük bir hatadır.
Yaşam kalitesini yok eden bir ekonomik kalkınmanın, toplumun gerçek refahtan faydalanmasına engel olduğunun farkında olan hükümetimiz, ‘‘ekolojik’’ bir ekonomiyi öngörmektedir. O nedenle, yaşanabilir bir ülke ve doğru temellere oturan bir ekonomi için, salt kazancı değil, insanı ve çevreyi merkeze alan bir anlayış kaçınılmazdır. Hükümetimiz, görev süresi içerisinde bu anlayışla hareket edecektir.
Çevrenin sürdürülebilirliğine vurgu yapan hükümetimiz, ekonomiyi büyütürken doğal çevrenin korunmasına da büyük önem atfetmektedir. Toplumsal vizyonumuzun odağına bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygıyı koymaktadır. Varoluşumuzun doğa üzerindeki etkisini bilerek ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine ve doğaya saygılı bir yaşam tarzının eğitim yoluyla toplumsallaştırılmasına ağırlık vereceğiz.
Ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerinde ekonominin gelişmesi, çevre tahrip edilerek değil, çevreyi öncelikli kılacak bir planlama ile gerçekleşecektir. Hükümetimiz, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların ellerinden alınmadığı, ekolojik yıkımın önlenemez bir son olmaktan çıktığı, doğal yaşamın yok edilmesinin bir seçenek olmadığı, kalkınma adı altında çevrenin talan edilmesine izin verilmediği ve çılgınlığa varan tüketim anlayışının terk edildiği bir ekonomik yaklaşımı esas almaktadır.
Canlıların yaşamı üzerinde etkili olan faktörlerin bütünü olan çevre, ekolojik anlamda belirli bir yaşam alanında etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin tümünü içermektedir. Plansız nüfus artışı, hızlı kentleşme-sanayileşme süreçleri ve çarpık yapılaşma ile doğal kaynakları tehdit eden çevre kirlenmesi insanlığın en önemli sorunlarındandır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan çevre sorunları neredeyse bir krize dönüşmüştür. Bu bakımdan program dönemimiz boyunca doğal kaynakları tüketmeden, bugünün gereksinimlerini karşılayan ama aynı zamanda gelecek nesillerin de gereksinimlerini göz ardı etmeyen, ekonomi ve çevre arasındaki dengeyi koruyan bir gelişim stratejisi hedeflenmiştir. Hükümetimizin görev süresi içerisinde çevre konusu üzerinde hassasiyetle duracak ve ekonomik kalkınma hamleleri çevre olgusu gözden kaçırılmadan yapılacaktır.
Çevre Yasası’nın tadil edilmesi ve hükümetimizin çevre politikasına güç katacak günümüze ve ileriye yönelik tüzüklerin zaman kaybedilmeden çıkarılması sağlanacaktır.
Çevre Yasası’nı düzenleyerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine neden olanlar ile ilgili yasal yaptırımlar hayat geçirilecektir.
Teknecik ve Kalecik Aksa elektrik santrallerinin filtrelerinin hemen takılması yanında kaliteli mazot alımı için gereken çalışmalar başlatılacaktır.
Çevreye yapılacak olan tahribat ve çevre kirliliği ile mücadele kapsamında Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Çevre mühendislerinden oluşacak teknik/uzman personel kadrosu oluşturulacaktır.
Çevre Yasası’na istinaden KKTC genelinde atık su tesislerinin kurulması için gerekli olan plan ve projelerin yerel yönetimler ile birlikte hazırlanması sağlanacaktır. Bu bağlamda, Yeni Erenköy, Aslanköy, Akdoğan gibi bölgelerde doğal arıtma tesisleri için hazırlanan projeler hayata geçirilecektir.
Güngör düzenli depolama alanına geri dönüşüm ve ayrıştırma tesisinin inşası gerçekleştirilecektir.
Yerinde ayrıştırmaya yönelik çalışmalar pilot bölge temelinde uygulamaya konulacaktır.
Dökme yüklerin kontrolüne yönelik denetimler ve çalışmalar Gazimağusa Limanı özel örneğinde hayata geçirilecektir.
Büyük tesislere acil müdahale planlarının yaptırılması yanında çevremize zarar verecek olası felaketlere ve büyük kazalara yönelik acil eylem planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Kirli yatırımlar ile ilgili yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacaktır.
Çevre dersi Milli Eğitim kapsamına alınarak okul öncesinden başlayarak farklı yaş gruplarından hareketle düzenlenecek eğitim ve atölye çalışmaları ile geleceğin çevre gönüllüleri yetiştirilecektir. Çevreye karşı sorumlu ve duyarlılık yaratmak adına her türlü çalışma resmi kurumlar ve ilgili sivil toplum ve çevre örgütleri ile işbirliği çerçevesinde yürütülecektir.
Tüm uygulama ve politikalarda ilgili sivil toplum ve çevre örgütleri ile işbirliği esas olacaktır.
Ormanların varlıklarını korumak ve artırmak, ormanlardan topluma sürekli olarak hasılat ve kolektif hizmetler sağlamak amacıyla planlı, rasyonel ve teknik çalışmalar ortaya konulacaktır.
Ormancılık politikası yanında orman alanları ile ilgili oluşturulan master planlar geliştirilecektir.
Erozyon ve ormanlık alanların çeşitli nedenler ile yok olması ile ilgili aktif mücadele edilecek, eylem planları hazırlanacaktır.
Su dağıtım hatları ile ilgili süren çalışmalar tüm ülke genelinde AB standartları düzeyinde yaygınlaştırılacaktır.
Türkiye’den borularla ülkeye getirilecek su projesi ile ilgili çalışmalar ile ülkemizin doğal kaynaklarından en önemlisi su haline gelecektir. Suyun kullanımı yanında mevcut gölet ve barajların bakımı yanında daha rasyonel kullanımı ile ilgili projeler hayata geçirilecektir.
Türkiye’den boru ile su getirilmesi kapsamında oluşacak yeni su kaynağının dağıtılmasına yönelik yeni organizasyon yapıları oluşturulacaktır.
Etkin Su Yönetimi Yasası ve birlikte su politikası tamamlanarak yürürlüğe girecektir.
Lefke Maden atıkları ve yeraltı sularının kirliliği ile aktif mücadele edilecektir.
Dere yatakları içerisine inşa edilen plansız yapılaşmalar ile mücadele edilecektir.
Ülkenin flora ve faunası ile biyolojik çeşitliliğini korumaya yönelik projeler hayata geçirilecektir.
Baz istasyonları ile ilgili yasal mevzuat düzenlenerek AB standartlarında etkin denetim ve uygulamalar ile insan sağlığını tehdit eden kurulumlar ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Deprem kuşağında yer alan ülkenin deprem haritasının çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Güzelyurt başta olmak üzere ülke akiferileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır.
Ülkesel fiziki planlama çalışmaları kapsamında akifer, sorunlu zeminler ile hammadde kaynaklarını gösteren haritalar ile ilgili çalışmalar sonlandırılacaktır.
TC MTA Genel Müdürlüğü ile KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi arasında imzalanan protokol ve öngörülen projeler uygulanacaktır.
Meteoroloji Dairesi bünyesinde teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ilgili daireleri ile yapılan çevre ve doğal kaynaklar alanlarında imzalana protokollere yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü uygulamaların katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik çerçevesinde yapılması sağlanacaktır. Bu sebep ile Bakanlar Kurulu tarafında onaylanmış olan Çevre Politikası Bildirgesinde yer alan sürdürülebilir kalkınma, AB standartlarıyla uyumlaştırma ve ortaklaşa çevre yönetimi esas olacaktır.
2. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların denetlenmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.
3. Çevre ile ilgili ve 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın bir gereği olan Kirleten Öder prensibi için çalışmaların hızla tamamlanması sağlanacaktır. 
4. Çevresel Etki Değerlendirme raporlarına yönelik değerlendirmeler anında halkın bilgisine getirilecektir. Özellikle çevresel etkileri büyük olan projeler ile ilgili toplantılarda kamuoyunun her tür gelişmeden haberdar edilmesi sağlanacaktır. Bu sebeple AB uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış olan taslak Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğü onaylanarak yürürlüğe konacaktır.
5. Çevrenin korunmasının, bunu öncelik olarak addeden devlet, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de dâhil edileceği bir toplumsal bilinçlendirme politikası ile sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
6. Ülkede yaşam kalitesinin artırılması, çevre ve insan sağlığının korunması sağlanırken gelişmenin yaratacağı olumsuzlukların planlı ve kararlı bir biçimde önüne geçilmesi sağlanacaktır.
7. Çevre ile ilgili yerel yönetimler ile işbirliği içinde ortak hareket edilecektir.
8. Ülkemizde büyük bir çevre felaketi olarak görülen taş ocakları işletmeleri denetim ve kontrol altına alınarak, tahrip edilen yerlerin süratle restorasyonunun yapılması sağlanacaktır.
9. CMC bölgesindeki atıklarla ilgili projeler desteklenecektir.
10. Çevre denetimleri artırılacak ve kamuoyu ile denetim sonuçları paylaşılacaktır.
11. Özel çevre koruma alanları ile ilgili hazırlanan yönetim planları “Natura 2000” esasları baz alınarak yürürlüğe konulacaktır.
12. Özel çevre koruma alanları içinde başlatılmış olan bilgi merkezleri tamamlanması için çalışmalar hızlandırılarak faaliyete başlanacaktır.
13. Bilginin paylaşılması ve çevre ile ilgili envanterin oluşturulması için gerekli olan veri tabanı çalışmaları süratle tamamlanacaktır.
14. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının kapasitesi artırılarak daha etkin ve verimli çalışacak şekilde gerekli olan oluşumun yapılması sağlanacaktır.
15. Ülkemiz koşulları gözetilerek hazırlanmış olan taslak Su Yönetim Yasası ile birlikte Su politikasının tamamlanarak yürürlüğe konulması sağlanacaktır.  
16. Ülkemizde faaliyette bulunan atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun standartlarının ve çamurun kullanılmasına ilişkin tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ile yerel yönetimlerle işbirliği içinde gerekli olan uygulamanın yapılması sağlanacaktır.
17. Su ile ilgili dairelerin yeniden yapılandırma sürecinde ele alınarak günümüz koşullarına göre daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayabilecek yapının oluşturulması sağlanacaktır.
18. Katı Atık sektöründe 2008 yılında hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan Katı Atık Yönetim Planı yeniden incelenerek gerekli olan güncellemenin yapılması sağlanacaktır.
19. Tıbbi atıkların bertarafına ilişkin mevcut tesisin kapasitesi artırılarak KKTC geneline yaymak üzere gerekli olan plan ve programın hızla tamamlanması sağlanacaktır.
20. Ülkemizde yapılacak olan plan ve programların çevre üzerine yaratacağı etkinin değerlendirilmesine ilişkin Stratejik Çevresel Değerlendirme Tüzüğü’nün tamamlanarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması sağlanacaktır.
21. Hava kalitesi izleme ağı istasyonlarından hava kirliliği sürekli takip edilecek ve egzoz emisyon ölçümleri sıkı kontrol altına alınacaktır.
22. Halk sağlığını ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektrik santrallerinin bacalarına filtre takılması ve akaryakıt kalitesinin iyileştirilmesi için başlatılmış olan çalışmanın ivedilikle tamamlanması için kurumlar arası işbirliği sağlanacaktır.
23. Yaşam kalitesinin artırılması ve insan sağlığının korunması açısından kimyasal maddelerin imalatı, ithal edilmesi ve kullanılması sonucu oluşabilecek insan ve çevre için potansiyel zararları ve riskleri kontrol etmek ve yönetmek için hazırlanmış olan taslak Kimyasallar Yasası’nın yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.
24. Kimyasalların etkin denetimi ve envanterin oluşturulması için ihtiyaç analizi yapılacak ve ilgili mevzuat tamamlanarak yürürlüğe konulacaktır.  
25. Ülkemizde sanayi kirliliğinin kaynağından önlenmesi, çevre dostu gelişim, temiz ve etkili üretim teknolojilerinin kullanımı için mevzuat çalışmaları hızlandırılacak, gerekli olan izleme ve denetleme sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
26. Belirli bir eşiğin üzerindeki gürültü sadece refah değil bunun yanı sıra insan sağlığını da etkilemektedir. Bu bağlamda gürültü ile ilgili mevzuat çalışmaları hızlandırılacak ve denetim mekanizması güçlendirilerek gerekli olan tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
27. İklim değişimi dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biridir. Bu bağlamda iklim değişikliği politikasının oluşturulması için kurumlar arası işbirliğinin yapılması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

KKTC’nin varlığının temeli ve geleceğinin güvencesi olan genç nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rolü ve politikayı oluşturan MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ’nin çağdaş düzeye ve bilimsel temellere dayandırılarak yapılandırılmasına, ülkemiz geleceği için son derece önem vermekteyiz.
Eğitim alanında atılacak tüm adımlarda Atatürk ilke ve devrimlerine ve özellikle laiklik anlayışına uygun olarak hareket edilecektir. Ülkemiz insanının ihtiyaçlarına, politik konjonktüre, hukukun üstünlüğüne, stratejik vizyona, bilimsel temellere, şeffaf ve adil yaklaşımlara, eşitlikçi vizyona ve ülke gerçeklerimize uygun bir milli eğitim politikası öngörmekteyiz.
Hükümetimiz, üniversitelerimizi yüksek öğrenim ve eğitim turizminde, uluslararası rekabet gücüne sahip bir marka haline getirerek ülkemizin uluslararası yüksek öğrenim pazarında aldığı payı ve öğrenci sayısını artırmayı hedeflemektedir.
Talim Terbiye Dairesi’nde bulunan kurulun akademik kurul seviyesine yükseltilerek merkezi sınav sistemi, müfredatların düzenlenmesi, Ar-Ge, kitap yazımı ve insan kaynakları yönetimi sisteminin bu kurul tarafından yapılması hedeflenmektedir.
Hükümetimiz, ülkedeki ara eleman açığını giderecek ve gençlerimizin daha kolay iş bulma olanaklarını sağlamak üzere çıraklık ve meslek eğitimi destekleyecektir.
Gençliğimizin hem üçüncü ülkelerde hem de Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde önlerini açmış olan GCE (A Level) uygulamasının daha da yaygınlaştırılması için çaba harcanacaktır.
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ilkokul ve orta öğretimde okutulmaya devam edilecek, eğitimin tüm kademelerinde, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alanında uzman kişiler tarafından verilmesi sağlanacaktır.
Her inanca saygılı ve eşit mesafede duran hükümetimiz döneminde, ortaöğretimden itibaren yeterli oranda talep olması halinde her türlü dini inanca yönelik seçmeli ders müfredatta yer alacaktır.
Hükümetimiz, okul öncesi dört yaş eğitiminin yaygınlaştırılması, ilkokulların altı yıla çıkarılması ve bölge okullarının yeniden açılması hedeflemektedir.
Orta eğitimin modern kampuslara taşınması, mesleki teknik okulların da bu kampuslarda yer alması ve eğitimin tüm donanımı ile birlikte kontrollü alanlarda yapılması hedeflenmektedir.
Özel Eğitim Yasası ile bu alanda sunulacak olan hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacak, alanda hizmet sunan hayır kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile etkin işbirlikleri gerçekleştirilecektir.
Okullardaki rehberlik servislerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.
Okullardaki donanım ve alt yapılar çağdaş hale getirecektir.
İkinci yabancı dilin yaygınlaştırılması için çalışacaktır.
İlköğretim ve ortaokulların Program Geliştirme Projesi’ne devam edilecektir.
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinde önemli yeri olan hizmet-içi eğitimler, çağdaş ve bilimsel yenilikler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yaygın ve sürekli hale getirilecektir.
Öğrenci sayılarının okullara dengeli dağılması amacı ile kapsam ve taşımacılık bölgelerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
Taşımacılık koşulları gözden geçirilip iyileştirilecektir.
Standartlar doğrultusunda okulların stratejik planlarının ve öz değerlendirilmelerinin yapılması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında şu hedefler hayata geçirilecektir:
1. Eğitim sistemi günün ihtiyaçlarına göre düzenlenecek ve yüksek öğretimde talep artırılacaktır.
2. Mesleki eğitim günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilecek ve Mesleki Yeterlilik Kurulu AB’ye uyumlu bir şekilde oluşturulacaktır.
3. AB Müktesebatı’na uyumlu Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak, uluslararası akreditasyon işlemleri desteklenecek ve AB standartları ile eş düzeye getirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ortaya koyduğumuz temel vizyon ışığında gerek demokrasi ve hukuk düzeni bağlamında atacağımız adımlar, gerek kamu yönetiminde öngördüğümüz hedefler gerekse ekonomik ve sosyal kalkınmayı öngören çabalarımız devletimizi ve halkımızı sadece AB normlarına yakınlaştırmayacak, aynı zamanda başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere tüm uluslararası ilişkilerimizde daha saygın bir pozisyona sahip olmamıza hizmet edecektir.
Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclis'ten destek bekliyoruz. Güvenoyunuza mazhar olduğumuz takdirde Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.
Saygılar sunarım…