Balık kansere ve depresyona bire bir

0
256
Balık kansere ve depresyona bire bir

Mev­si­min­de tü­ke­ti­len ta­ze ba­lı­ğın fay­da­la­rı­na dik­kat çe­ken bes­len­me ve di­yet uz­ma­nı Ni­lay Ke­çe­ci, ba­lı­ğın se­ra­to­nin (mut­lu­luk hor­mo­nu) sal­gı­lan­ma­sı­na da des­tek ol­ma­sı ne­de­niy­le mev­sim ge­çiş­le­rin­de ar­tan dep­res­yon va­ka­la­rın­da fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Balık içer­di­ği ome­ga 3 ve ome­ga 6 yağ asit­le­ri sa­ye­sin­de, bey­nin yaş­lan­ma sü­re­ci­ni uza­tı­yor ve ça­ğın ve­ba­sı kan­ser hüc­re­le­ri için de ön­le­yi­ci özel­lik­le­ri bu­lu­nu­yor. Keçeci, ba­lık tü­ke­ti­mi­nin be­yin ve si­nir ge­li­şi­mi­nin ya­nın­da fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik ge­li­şi­me­le­ri de des­tek­le­di­ği­ni söy­le­di.